Národná recyklačná agentúra Slovensko

Sekcia pre obchod, služby a projektový rozvoj
pozvala NARA-SK

Dátum: 01.07.2015, Autor: Ing. Ján Plesník


Slovenská živnostenská komora, Sekcia pre obchod, služby a projektový rozvoj SŽK prizvala na svoje rokovanie k Národnému projektu zamestnanosti PRÁCA A ZAMESTNANOSŤ predstaviteľov Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.

STERED PROGRAM – Rozvoj vidieka, ktorý je podkladom k NP PRÁCA A ZAMESTNANOSŤ,  napĺňa Národnú stratégiu zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020. Tvorba pracovných miest z radov dlhodobo znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie je spoločným menovateľom tvorcov projektu:  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Bratislava, Slovenskej živnostenskej komory, Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr  a Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.

NARA-SK predstavila viacero technických riešení vytvorených z materiálov zhodnotených odpadov a jednoduchých technologických postupov i pre nezaškolených ľudí z trhu práce. Technické riešenia sú smerované do oblasti životného prostredia.

Operačný program Kvalita životného  prostredia – Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klimy ... , ako aj Operačný program Program Rozvoja vidieka sú predurčené na spoločné tvorby pracovných príležitostí na nové pracovné miesta z radov dlhodobo znevýhodnených a napĺňaním zásad obehového hospodárstva i udržanie a vytváranie nových pracovných miest u firiem zaoberajúcich sa zhodnotením odpadov na nové druhy výrobkov.
Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK