Národná recyklačná agentúra Slovensko

Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Trnavská inšpirácia

Dátum: 06.07.2016, Autor: Matej Plesník, D.i.SNedostatočné začleňovanie dopadov zmeny klímy na Slovensku do rozhodovania na úrovni miest ohrozuje a bude ohrozovať zdravie a majetok občanov . Zmena klímy sa v Trnave a okolí prejaví najmä nárastom častosti výskytu vĺn horúčav. Zníženie prietokov a zvýšenie výparu vody môže spôsobiť problémy so zásobovaním vodou. V súvislosti s očakávanými extrémnymi zrážkami vzrastie riziko lokálnych povodní.

Mesto Trnava našlo riešenie v Programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Príjemcom grantu a vedúcim partnerom je Karpatský rozvojový inštitút o.z., Košice. Mesto Trnava je partnerom projektu, ktorý sa v prvom kroku sústredil na mobilizáciu subjektov pre podporu a participáciu v procese adaptácie. Následne bolo na základe vstupných diskusií a seminárov kreované Partnerstvo pre adaptáciu (PAD). Inštitúcie zastúpené v PADe nominovali členov do Miestnej odbornej skupiny pre adaptáciu. Podstatnú časť projektu tvorí zhodnotenie zraniteľnosti územia, na základe ktorého bude vypracovaná adaptačná stratégia a tá bude formou akčného plánu implementovaná do rozhodovacích procesov mesta. V rámci projektu budú zrealizované pilotné adaptačné opatrenia (výsadba stromov, tienenie, vodné prvky, ...) a bude vytvorený grantový program pre tému adaptácie na dopady zmeny klímy.

Cieľom projektu je zvýšiť akcieschopnosť miest adaptovať sa na dopady zmeny klímy na Slovensku.
Zdroj : KRI

Po seminári AQUA 2016 sa do prípravy pilotných realizačných projektov na oslovenie mesta TRNAVA zapojila i Národná recyklačná agentúra Slovensko. Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK