Národná recyklačná agentúra Slovensko

Trnava – verejné obstarávanie podľa kritérií „Best of Value“ - metodika LCC

Dátum: 12.09.2016, Autor: Ing. Rudolf Kürth, člen NARA-SK , konateľ firmy Entus Pro, s.r.o.


Firma Entus Pro s.r.o. ukončila prieskum a navrhla mestu Trnava, ako prvému v SR využiť postup stanovenia kritérií najlepšej ceny „Best of Value“ v rámci verejnej súťaže na zabezpečenie komplexných služieb v oblasti spracovania a následného zhodnotenia upraveného zmesového komunálneho odpadu. Doteraz mestá používali nesprávne hodnotenie nekriticky prevzate z komerčného sektora na báze návratnosti investície do linky na spracovanie odpadu tzv. „Splíting“.  Vo verejných súťažiach sa potom súťažilo o najnižšiu cenu za prevádzku , čo v konečnom dôsledku spôsobilo, že vyseparovaný zber končil   na skládke odpadu. V takomto prípade súťaž orientovaná na jediné kritérium- cena , spôsobil prevádzkovateľovi nemále problémy s rizikom vracania poskytnutého investičného príspevku z EU fondov – pre nesplnenie podmienok prijimateľom.

Navrhovaný postup je  novým pohľadom a návratom k zmyslu verejnej súťaže ako získania potrebných cenných informácií pre mestá a obce o možnostiach zhodnocovania vytriedeného odpadu tak ,aby sa vyseparovaný odpad nestal len ekologickou zaťažou, ale využiteľným tovarom v podobe druhotnej suroviny. Vybraný algoritmus hodnotenia nákladov životného cyklu umožní aj širšiu účasť malých a stredných podnikateľov a zvyšenie zamestnanosti  nižšie kvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných pracovníkov.Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK