Národná recyklačná agentúra Slovensko

Dobrá prezentácia je základ úspechu. Technická fakulta išla za študentmi do Mlynov

Dátum: 17.03.2017, Autor: Renáta Chosraviová

Po predchádzajúcich troch úspešných ročníkoch Dňa otvorených dverí Technickej fakulty SPU v Nitre v obchodnom centre Galéria Mlyny vedenie TF pod taktovkou dekana prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., 26. januára opäť prezentovalo svoju fakultu širokej verejnosti.

Príležitosť oboznámiť sa s aktivitami, ktoré fakulta a jej katedry realizujú, využili desiatky stredoškolákov, ich rodičia, učitelia a ďalší návštevníci OC. Uchádzači o štúdium sa zaujímali o študijné programy a možnosti uplatnenia v praxi.

„Cieľom podujatia je propagovať našu fakultu a predstaviť celý rad zaujímavých študijných programov, najmodernejšie prístrojové zariadenia a priblížiť aplikáciu vedy a výskumu vo vybraných pracoviskách a katedrách s prepojením na priemyselnú prax. V spolupráci s praxou ponúkame študentom možnosť zapojiť sa do odborných, vedeckovýskumných činností, podieľať sa na tvorbe nových študijných programoch, ktoré pripravujeme pre budúcich záujemcov,“ povedal dekan prof. Zdenko Tkáč. Zdôraznil, že študenti TF majú veľmi dobré uplatnenie a už počas štúdia je o nich záujem. Prax je na fakulte rozsiahla a nevyhnutná. „Počas svojho voľného času a prázdnin, študenti môžu brigádovať vo firmách a následne tam riešiť svoje záverečné práce. Naša fakulta sa zapája do spolupráce s automobilovým priemyslom na Slovensku, táto kooperácia je veľmi dobrá. Od nového akademického roka ponúkame aj nový študijný program výrobné technológie pre automobilový priemysel. Absolventi budú ovládať problematiku technickej dokumentácie a prípravy výroby, výrobných technológií, dokážu zabezpečovať chod výrobno-technologických systémov, zlepšovať ich prevádzkové parametre a riešiť nepredvídané situácie.“

Čo predstavili katedry?

Okrem informácií o študijných programoch, katedry zaujali návštevníkov Mlynov najmä praktickými ukážkami, ktoré sú už tradične najpríťažlivejšie.

Katedra strojov a výrobných biosystémov predstavila najmodernejšie prístrojové zariadenia využívané v systéme presného poľnohospodárstva. Najväčšiu pozornosť pútal mobilný odoberač pôdnych vzoriek namontovaný na terénnom podvozku štvorkolky.

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky, kde sa venujú elektronike a mechatronike, predstavila svoje projekty - automatický záložný stroj a rôzne roboty, ktoré sa samovoľne ovládajú a orientujú v priestore. Pozornosť pútala aj novinka – automatické raziace zariadenie, ktoré je vlastne diplomovou prácou Bc. Patrika Kósu. Ako nám autor povedal, stroj razí logo firmy Muehlbauer Technologies a Technickej fakulty na plastové krúžky. Zmyslom práce je predstaviť študentom možnosti vytvoriť konštrukčný, elektronický a softvérový projekt.

Katedra dopravy a manipulácie zaujala rôznymi typmi prevodoviek. Záujemcovia mohli vidieť rez prevodovkou, z čoho pozostáva, typ radenia prevodových stupňov a pod.

Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky predstavila viacero meracích a diagnostických zariadení s ich softvérovým príslušenstvom. Medzi prístrojmi bol hlukomer, luxmeter či prístroj na meranie prašnosti vzduchu, ktorý sa využíva počas výskumu na katedre.

Katedra konštruovania strojov, ktorá okrem iného ponúka základy konštruovania, technického kreslenia, mechaniku, konštrukčné prvky strojov, kde výsledkom je aj v súčasnosti populárne počítačom podporované konštruovanie, prilákala do svojho stánku výstavou prác svojich študentov. Pozostávala z výstupov v rámci predmetu základy konštruovania. Expozícia zaujala aj ukážkou svahovej dostupnosti traktora priamo v teréne.

Katedra fyziky predstavila efektné prezentácie elektrických výbojov v plynoch. Nepochybne hádankou i zábavou pre zvedavcov bol historický teplomer. Z novších prenosných zariadení bolo prezentované zariadenie na meranie hluku a osvetlenia.

V stánku Katedry kvality a strojárskych technológií si záujemcovia mohli vyskúšať rôzne diagnostické metódy, ktoré sa používajú vo firmách a uľahčujú diagnostiku a prácu v ďalších etapách.

Už tradične veľký záujem, najmä zo strany chlapcov, vzbudila expozícia Oddelenia dopravnej výchovy služieb, ktoré je súčasťou fakulty. Záujemcovia si mohli vyskúšať simuláciu dopravnej nehody, nové autá, prezentovaná bola možnosť absolvovať kurz v autoškole a pod.

Na slovíčko so záujemcami o štúdium

Uchádzači o štúdium mali množstvo otázok. Najviac ich však zaujímali možnosti absolvovať prax už počas štúdia a perspektíva uplatnenia v praxi.

Adam zo Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Mlynárciach je v maturitnom ročníku, študuje mechatroniku. Medzi ponukou študijných programov TF hľadal taký, ktorý je spojený s výrobou strojov. „Chcel by som sa uplatniť v automobilovom priemysle,“ povedal nám počas svojej exkurzie po jednotlivých stanovištiach fakulty. Jeho spolužiaka Ivana zase zaujímajú výrobné procesy. „Rád by som takéto štúdium skĺbil aj s nadobúdaním poznatkov z ekonómie,“ podotkol. Adam zo Strednej priemyselnej školy v Novom meste nad Váhom už prišiel do Mlynov vyzbrojený informáciami o spektre študijných programov na TF, naštudoval si ich na webovej stránke fakulty. „Po maturite by som chcel pokračovať v štúdiu automatizácie, riadiacich systémov. Dnes chcem získať čo najviac informácií o možnostiach, ktoré ponúka TF. Som presvedčený, že táto fakulta bude moja dobrá voľba a zdokonalím sa aj v programovaní. Myslím si, že na Slovensku je dobrá perspektíva zamestnať sa v tomto odbore. Je tu veľa firiem, automobiliek a nechcem robiť za pásom. Rád by som sa dobre uplatnil a pracoval na vedúcom mieste,“ povedal stredoškolák.

Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK