Národná recyklačná agentúra Slovensko

Z prvého stretnutia k medzinárodnému projektu BIOREGIO

Dátum: 12.04.2017, Autor: Renáta Chosraviová (uniag.sk)

Na SPU v Nitre sa 23. marca uskutočnilo prvé stretnutie k projektu BIOREGIO:  Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály.Okrem zástupcov riešiteľského tímu SPU sa na ňom zúčastnili aj predstavitelia mesta Nitra, spoločnosti Simply Clean a Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU v Kolíňanoch. Zastúpenie na stretnutí malo aj Ponitrianske sporiteľné družstvo a Národná recyklačná agentúra Slovensko so svojím partnerom Euro Družstvo Bratislava.

Projekt BIOREGIO je zameraný na posilnenie európskej cirkulárnej ekonomiky v oblasti biologických materiálov. Konzorcium projektu pozostávajúce z ôsmich partnerov zo šiestich rôznych krajín plánuje ovplyvňovať politiky zdrojovo efektívneho hospodárstva a posilňovať regionálnu bioekonomiku. V rámci projektu si budú partneri vymieňať  poznatky o najlepších dostupných technológiách a modeloch spolupráce. Projekt začal v januári 2017 a bude trvať päť rokov (do 31.12.2021). Na jeho implementácii sa podieľa Fakulta ekonomiky a manažmentu, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Technická fakulta SPU. Program Interreg Europe poskytol na projekt BIOREGIO sumu 1,5 milióna eur.

Kľúčovou súčasťou projektu je prepájanie teórie s praxou a zapojenie regionálnych podnikov a inštitúcií, ktoré svojou činnosťou smerujú k širšiemu uplatneniu cirkulárnej ekonomiky. Cieľom stretnutia bolo prezentovať projekty zamerané na uplatňovanie princípov cirkulárnej ekonomiky, napr. v oblasti odpadového hospodárstva, recyklácie, energetického zhodnocovania odpadov a pod.

Mesto Nitra
 sa koncom roku 2012 zapojilo do dvojročného projektu RE-SEEties, ktorý sa zameriaval na efektívne využívanie zdrojov v mestách. Projekt bol podporovaný EÚ v rámci  programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa, s účasťou ôsmich európskych samospráv a niekoľkých odborných inštitúcií. Cieľom programu bolo vyvinúť riešenie na integrované využívanie odpadu a energie a vytvoriť efektívne mestské komunity. Projekt RE-SEEties sa integrovaným spôsobom zameriaval na dva najhlavnejšie prvky, ktoré sa viažu k efektívnosti využívania zdrojov – energia a odpad. Najdôležitejšou úlohou bolo vniesť svetlo do problematiky týkajúcej sa plytvania energie a nadmernej produkcie odpadu, okrem toho vyzdvihnúť možnosti, ako napr. výhody zvýšenia povedomia o zachovávaní energie a zhodnocovaní odpadu. Podstatou projektu bolo pomocou inovatívnych riešení, nástrojov a motivácie zmeniť konzumné návyky a podporiť zmenu dopytu.

Veľmi dôležitým článkom zhodnocovania komunálneho biologicky rozložiteľného odpadu z parkov a záhrad v meste Nitra je kompostáreň, ktorá je v prevádzke od roku 2012 a spracováva približne 16-tisíc ton biologicky rozložiteľného odpadu ročne. Finálnym produktom je okolo 9-tisíc ton kompostu za rok. Výstavbou kompostárne sa vyriešili nedostatky v oblasti zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a splnili sa legislatívne povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva. Kompostovanie šetrí financie na odvoz a likvidáciu odpadov i financie na nákup hnojív. Kompostovanie je zároveň považované za najoptimálnejšie riešenie v nakladaní s kalmi z ČOV.

V nadväznosti na kompostáreň, ktorá potrebuje trvalý prísun vhodného bioodpadu, sa mesto Nitra zapojilo aj do výzvy Ministerstva životného prostredia SR, Operačného programu Životné prostredie, a získalo nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na projekt s názvom Podpora separovaného zberu pre zložky komunálneho odpadu v meste Nitra. V rámci projektu mesto zakúpilo 8 500 kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad, 7 mobilných ekoskladov na rozšírenie separovania nebezpečného odpadu a dve zberové vozidlá.

V roku 2015 bolo v rámci schválenej dotácie na sanáciu nelegálnych skládok odpadu v meste Nitra sanovaných šesť miest s nezákonne umiestneným odpadom a v roku 2016 boli sanované štyri takéto miesta. Touto sanáciou sa vytvoril priestor umožňujúci rôznorodé využitie územia, čo je prospešné pre obyvateľov mesta.

Spoločnosť Simply clean, s.r.o. predstavila projekt energetického zhodnocovania odpadov splyňovaním s využitím energie v modernej poľnohospodárskej výrobe. Projekt počíta s výstavbou centra ekologického spracovania a zhodnocovania odpadov (s využitím energetického a materiálového potenciálu odpadov). Z technologického hľadiska ide o projekciu plazmovej technológie so zameraním na zhodnocovanie nebezpečných odpadov s cieľom využitia syntézneho plynu okrem výroby elektrickej energie na výrobu alternatívnych produktov (metanol, vodík, CO). Plánovaná kapacita zariadenia je 22-tisíc ton odpadu ročne. Vygenerované teplo sa využije pre rastlinnú výrobu v budúcom areáli a elektrická energia bude slúžiť nielen pre vlastné potreby, ale bude využiteľná aj komerčne. Veľkým prínosom projektu je, že sa umožní zhodnotenie biologického odpadu z nemocníc a kalov z čističiek odpadových vôd s dôrazom na likvidáciu a zneškodňovanie významných environmentálnych záťaží v SR, ktoré nie je možné inou dostupnou technológiou spracovať a sú zneškodňované ukladaním na skládkach (odpady s obsahom PCB, HCB, azbestu, ťažkých kovov, pesticídov a herbicídov atď.). V súčasnosti už potrebné environmentálne povolenie existuje a prebieha prípravná fáza pred ďalšími povoľovacími konaniami.

Ponitrianske sporiteľné družstvo, 
ktoré je zložené zo spoločnosti Euro Družstvo Bratislava, Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi a spoločnosti ENVI-GEOS, prezentovalo plán na vybudovanie zariadenia na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Plánuje pri tom využitie jednej z najvyspelejších súčasných technológií na zhodnocovanie biologického odpadu, ktorá bola vyvinutá s spolupráci s viacerými renomovanými európskymi univerzitami a technologickými inštitútmi. Biologický odpad je spracovaný anaeróbnym spôsobom využitím metánových baktérií. Technológia umožňuje využiť energetický potenciál biologického odpadu na produkciu energie. Konečným substrátom je vysokokvalitné biologické hnojivo. Výhodou celého procesu je, že prebieha v uzavretom systéme a technológia je schopná samostatne vytriediť prichádzajúci odpad. Výstupom celého procesu je energetický nosič vo forme bioplynu, elektrická energia, teplo a vysoko kvalitný biologický substrát, ktorý je bez zápachu a je okamžite využiteľný v poľnohospodárstve ako hnojivo.

Národná recyklačná agentúra Slovensko
 predstavila metódu LCA – Life Cycle Assessment. Táto metóda je založená na skutočnosti, že stav životného prostredia je ovplyvňovaný charakterom a množstvom látok a energií, ktoré sú zo životného prostredia najprv odoberané a následne potom vnášané, resp. z neho odoberané. Pri posudzovaní životného cyklu (LCA) ide o zostavovanie a hodnotenie vstupov a výstupov možných environmentálnych vplyvov systému produktu počas jeho životného cyklu. Pod pojmom produkt rozumieme akúkoľvek službu alebo výrobok. LCA berie do úvahy celý životný cyklus produktu, od ťažby a získania suroviny, cez výrobu energie a materiálov, jeho používanie a recyklácia po skončení životnosti stavby až po konečné zneškodnenie. Podľa takéhoto systematického prehľadu a náhľadu možno identifikovať potenciálnu environmentálnu záťaž a tak je aj možné predísť jej posúvaniu medzi štádiami životného cyklu alebo jednotlivými procesmi. V prípade, že stanovíme charakter a množstvo látok a energií, tak za predpokladu, že poznáme reťazce príčin a následkov, ktoré v životnom prostredí ich vstup, resp. odber naštartuje, je možné určiť aké zmeny v životnom prostredí spôsobí existencia skúmaného výrobkového systému.

Aj napriek viacerým pozitívnym tendenciám, ktoré boli na stretnutí predstavené, má Slovenská republika stále nízky podiel vyseparovaného alebo zhodnoteného odpadu, zahŕňajúc aj biologicky rozložiteľný odpad. Projekt BIOREGIO bude prispievať k zlepšeniu súčasného stavu cirkulárnej ekonomiky, v ktorej bude objem vyprodukovaného biologického odpadu významne znížený.
Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK