Národná recyklačná agentúra Slovensko

XXI. ročník konferencie Krajina – Človek– Kultúra 2017

Dátum: 15.05.2017, Autor: SAŽP

XXI. ročník konferencie s podtitulom Zelená infraštruktúra - život pre krajinu je zameraný na zvyšovanie povedomia v tejto oblasti.

Cieľom konferencie je popularizácia témy, predstavenie konceptu a skupín prínosov zelenej infraštruktúry s osobitným prihliadnutím na ochranu biodiverzity, ekosystémové služby a na adaptáciu na nepriaznivé dopady zmeny klímy, a to formou prezentovania úspešných aktivít revitalizácie a budovania zelenej infraštruktúry v krajine.Konferencia je súčasťou podujatí pre podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a je organizovaná ako sprievodné podujatie Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2017. Je určená pre zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, štátnej správy, odborných inštitúcií, mimovládnych organizácií, ako aj  širokej odbornej i laickej verejnosti.

Tematické okruhy konferencie:
  • Koncept zelenej infraštruktúry
  • Ekosystémové služby s podporou zelenej infraštruktúry
  • Zelená infraštruktúra priaznivá pre biodiverzitu
  • Zelená infraštruktúra ako prvky adaptácie na zmenu klímy
  • Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry v krajine

PRÍLOHY:


Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK