Národná recyklačná agentúra Slovensko

Odborný seminár: Inovácie environmentálnych prístupov

Dátum: 19.05.2017, Autor: Matej Plesník, DiS

Národná recyklačná agentúra Slovensko, Technická univerzita vo Zvolene a Národná sieť rozvoja vidieka Vás pozývajú na vedeckú konferenciu spojenú s odborným seminárom

Inovácie environmentálnych prístupov
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry  a adaptácia urbanizovaného prostredia  na zmenu klímy... aplikované riešenia pre výzvy MŽP SR a MPRV SR

ktoré sa uskutočnia 26.5.2017 o 9.00 hodprednáškovej sále B2 Technickej univerzity vo Zvolene.

Ciele seminára

Klimatické zmeny prinášajú milióny "zelených" pracovných miest, od solárnej energetiky až po výrobu biopalív a biohnojív. Prieskum  ukazuje, že pracovné miesta nebudú určené iba pre takzvané zelené goliere, ale aj pre bežných zamestnancov pracujúcich v oblasti stavebníctva, poľnohos-podárstva, strojárstva a dopravy (Štúdia OSN). Adaptačné stratégie na zmenu klímy nielenže chránia prírodu a krajinu, ale majú aj veľký význam pre vytváranie pracovných miest. Ide pritom väčšinou o pracovné miesta, ktoré sú pre manuálnych pracovníkov a nevyžadujú vysokú odbornosť. Seminár okrem odborných námetov pre využitie najnovších vedeckých poznatkov v projektoch MŽP SR a MPRV SR (IROP a PRV) bude mať aj informačnú časť venovanú praktickým možnostiam ich uplatnenia v súčasných výzvach pre získanie finančných prostriedkov.Obsah seminára:
  • podpora rastu zamestnanosti využívaním ekologických princípov v hospodárstve
  • vytváranie dôstojnejších a inkluzívnejších pracovných miest prostredníctvom ekologických investícií
  •  uplatňovanie postupov verejného obstarávania vrátane uplatňovania sociálnych a environmentálnych aspektov
  • vytvorenie partnerstva, a to aj s inštitúciami odbornej prípravy s cieľom zlepšiť súlad pracovných zručností na lokálnom pracovnom trhu
  • podpora zelených malých  a stredných podnikov (MSP), ako aj prechodu na zelené MSP
  • tvorba nových pracovných miest vytvorením trhu Obehového hospodárstva s materiálmi, výrobkami,  dielcami a medziproduktmi vyrobenými zo surovín odpadového hospodárstva (separáciou, recykláciou a zhodnotením)
  •   uplatňovanie materiálov a riešení zo zhodnotených odpadov.

Program seminára

09:00 Registrácia účastníkov
09:25 Otvorenie - Matej Plesník, DiS.- NARA-SK
09:30 Príprava odborníkov v oblasti ekológie a vied o životnom prostredí - Doc. Ing. Branislav Oláh, PhD., prorektor, TUZVO
09:50  Stredisko akustických telematických systémov TU vo Zvolene – Inovatívne materiály
Doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD., TUZVO
10:25  Hodnotenie životného cyklu LCA (Life Cycle Assessment) - Ing. Jozef Mitterpach, PhD.,  TUZVO
10:45 Aplikácie zákonných noriem a inovácie environmentálnych prístupov - Ing. Marcel Slávik, Združenie domových samospráv, o. z.
11.25 Možnosti podpory prvkov zelenej infraštruktúry v rámci adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy z Operačného programu Kvalita životného prostredia – RNDr. Michal Šutriepka, PhD., zástupca MŽP SR
11:45  Zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania ovzdušia a hluku IROP, Mgr. Pavol Kristeľ, PhDr. Juraj Uhrín MPRV SR
12.10  NSRV SR - Uplatnenie environmentálnych prístupov vo výzvach PRV SR - Mgr. Dana Jenčová RA NSRV SR pre PO kraj
12.30 Prestávka na občerstvenie
13:00 Inovatívne riešenia pre klimatické zmeny na princípe Obehového hospodárstva - Ing. Ján Plesník, NARA-SK
13:30  Ekosystémové služby ako príležitosť pre rast zelenej ekonomiky – Doc. Ing. Viera Petrášová, CSc, NARA-SK
14.00 Riešenie, zakladanie a starostlivosť o dažďové záhrady v komunálnom a privátnom sektore - Ing. Dušan Daniš, PhD., TUZVO
14.30 Praktické prístupy ku tvorbe projektov v súčasnom programovom období – Ing. Dana Jenčová -  certifikovaný projektový manažér
15.00  Zelené a sociálne verejné obstarávanie -Hodnotenia environmentálnych a ekologických projektov na základe nákladov životného cyklu (LCC - life cycle costing) podľa modelu ENTUS - Ing. Rudolf Kürth, NARA-SK
15.30 Panelová diskusia k prednášaným témam
16.00 Záver, Prestávka na občerstvenie
   
   
  Zmena programu vyhradená!

POZVÁNKA NA SEMINÁRVšetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK