Národná recyklačná agentúra Slovensko

Na SPU v Nitre pokračujú aktivity projektu BIOREGIO

Dátum: 06.06.2018, Autor: Mgr. Martin Valach PhD.

Na SPU v Nitre sa po tretíkrát stretli riešitelia a stakeholderi projektu BIOREGIO
Dňa 18. apríla 2018 sa na SPU v Nitre konalo už tretie stretnutie regionálnych stakeholderov projektu PGI01963 BIOREGIO: Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály. Na stretnutí sa okrem zástupcov riešiteľského tímu SPU zúčastnili aj predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho kraja, mesta Nitra, Ponitrianskeho sporiteľného družstva, Národnej recyklačnej agentúry Slovensko, Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Súkromný sektor bol zastúpený spoločnosťou Kuruc Company spol. s r.o.

Na stretnutí bol prezentovaný doterajší pokrok projektu BIOREGIO a zhrnutie aktivít, ktoré sa zrealizovali od druhého stretnutia v októbri 2017. Členovia riešiteľského tímu i stakeholderi boli oboznámení príkladmi dobrej praxe („Good Practices“), ktoré sa realizujú v španielskom regióne Castilla La Mancha.

Zúčastnení stakeholderi prezentovali príklady bežiacich i pripravovaných projektov, ktoré sú zamerané na cirkulárnu ekonomiku (resp. na životné prostredie všeobecne). Ako jeden z hlavných problémov stakeholderi uviedli nevyriešený problém s odbytom recyklovaných produktov. Diskusia sa týkala aj aktuálneho stavu politického nástroja (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK) a súčasného stavu vývoja politiky na národnej a regionálnej úrovni. Zástupcovia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja predstavili možnosti zapracovania výsledkov projektu BIOREGIO do pripravovaného Akčného plánu, ktorý má byť výsledkom prvej fázy riešenia projektu do konca roku 2019.V gréckom Thessaloniki sa konalo tretie medzinárodné stretnutie k projektu BIOREGIO
Partneri a stakeholderi projektu BIOREGIO sa po tretíkrát stretli na medzinárodnom stretnutí, ktoré sa konalo v gréckom Thessaloniki v dňoch 15. až 16. mája 2018. Hostiteľskými organizáciami boli Aristotle University v Thessaloniki (Laboratórium tepelných procesov a environmentálneho inžinierstva) a Úrad regiónu Centrálna Macedónia. SPU v Nitre na stretnutí zastupovali Ing. Katarína Kollárová, PhD. a Mgr. Martin Valach, PhD.

Počas viacerých naplánovaných stretnutí v rámci prvého dňa predstavitelia šiestich partnerských regiónov rokovali o aktuálnom stave vývoja politík vychádzajúc pritom zo záverov regionálnych stretnutí stakeholderov v každom regióne. Aktuálnou témou boli aj rozdielne prístupy k rozhodovacím procesom v jednotlivých regiónoch.

Kľúčovým prvkom projektu BIOREGIO je spolupráca partnerov so skupinou stakeholderov. Počas prvého dňa stretnutia mali stakeholderi príležitosť diskutovať o svojich skúsenostiach, prezentovať svoje úspešné projekty, vymieňať si poznatky a vyjadriť svoje názory týkajúce sa prínosu projektu BIOREGIO v ich regiónoch. Popoludní sa konali dve paralelné diskusie, ktoré boli venované politickým nástrojom a technológiám. Okrem toho mali účastníci stretnutia možnosť oboznámiť sa s fungovaním modelového zariadenia na splyňovanie biomasy, ktoré prevádzkuje Laboratórium tepelných procesov a environmentálneho inžinierstva v rámci projektu LIFE – BIO2CHP.

Pri večernom zhrnutí aktivít z prvého dňa bolo skonštatované, že partneri i stakeholderi stále hľadajú čo najefektívnejšie riešenia a metódy na výraznejšiu implementáciu cirkulárnej ekonomiky vo svojich regiónoch a krajinách.

Druhý deň bol venovaný predovšetkým exkurziám. Prvá exkurzia smerovala do stanice na prepravu odpadov (Thessaloniki Waste Transfer Station), kde mali partneri možnosť oboznámiť sa s technologickými a logistickými postupmi. Nasledovala prehliadky Environmentálneho parku Derveni (na rekultivovanej skládke), kde manažéri informovali o stanovených cieľoch a holistickom prístupe regiónu Strednej Macedónie v oblasti nakladania s pevným odpadom, a to aj z hľadiska cirkulárnej ekonomiky zavedenej vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Druhou v poradí bola návšteva v spoločnosti EVYP SA, ktorá sa zaoberá výrobou hydrolyzovaných bielkovín a aminokyselín rastlinného pôvodu výhradne na poľnohospodárske účely. Spoločnosť sa intenzívne zapája do spolupráce s univerzitami a výskumnými ústavmi, keďže experimentuje s vývojom nových produktov založených výhradne na rastlinných surovinách.

Posledná prehliadka sa uskutočnila v priestoroch spoločnosti BIOGAS-LAGADA SA, ktorá sa zaoberá výrobou, dodávkou a trhovým využívaním elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne bioplynu. Vzhľadom na to, že manažér spoločnosti bol pozvaný už aj na druhé medzinárodné stretnutie, partneri už boli oboznámení s aktivitami spoločnosti a využili túto príležitosť na získanie ďalších informácií o infraštruktúre a technológiách.

Projekt BIOREGIO sa začal v januári 2017 a bude trvať päť rokov (do decembra 2021). Na implementácii projektu sa za Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre podieľaFakulta ekonomiky a manažmentu, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Technická fakulta. Projekt sa rieši v rámci programu Interreg Europe, ktorý poskytol na projekt BIOREGIO čiastku 1,3milióna EUR. Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej webovej stránke www.interregeurope.eu/bioregio/ ako aj na webe SPU v Nitre www.uniag.sk/sk/bioregio-sk/
Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK