Národná recyklačná agentúra Slovensko

Zelené pracovné miesta
nástroj pracovných príležitostí a rastu životnej úrovne
= zelené riešenia zo zhodnotených odpadov pre adaptáciu na zmenu klímy

Dátum: 25.02.2015, Autor: Matej Plesník


Národná recyklačná agentúra Slovensko
Národná recyklačná agentúra Slovensko, o.z. (NARA-SK) je združenie výrobcov zhodnotených odpadov, konštrukčných kancelárií a realizátorov technických riešení, vysokých škôl, vedeckých a výskumných ústavov a expertov v oblasti odpadového hospodárstva a verejného obstarávania.
NARA-SK rozvíja svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou a propagačnou činnosťou. Dôležitou súčasťou je vzdelávanie  a osveta verejnej správy,  samosprávy a podnikateľských subjektov v aplikovaní obehového hospodárstva pre uplatňovanie produktov a technických riešení zo zhodnotených odpadov v oblasti stavebníctva, priemyslu a pôdohospodárstva.
NARA-SK sa hlási ku koncepcii smerovania k nulovému odpadu (zero-waste).

Podpora vytvárania zelených pracovných miest

Prechod k zelenému rastu a ekonomike je výzvou pre mnohé ekonomické sektory aj na Slovensku. V oblasti stavebníctva podporiť environmentálne služby, ako napr. zmena mikro - klímy u dopravných stavieb, protipovodňová ochrana, ochrana pred následkami sucha a ochrana biodiverzity.
Hlavné úsilie by malo byť zamerané na zavádzanie inovácií. Výskumné úsilie a inovácie by mali byť nasmerované do vývoja technológií uzavretých cyklov, postavených na recyklácii a opätovnom využívaní zdrojov.

Lokálne riešenia v  troch základných aspektov:

1.
Environmentálne:
Zelené hodnoty sa vzťahujú na ochotu ľudí a organizácií zmeniť svoje správanie s cieľom dospieť k ekologickým výsledkom.
Riešenia NARA – SK  umožňujú v súlade s prijatými dokumentmi  budovať chodníky, spevnené a odstavné  plochy, zelené námestia a strechy, športové a oddychové plochy  s retenčným účinkom pre zrážkové vody  na zadržiavanie vody a zlepšenie odtokových pomerov a zlepšenie klímy odparovaním s podielom až 70% materiálov zo zhodnotených odpadov a retenciou až 50 mm zrážok v urbanizovanom území. Mimo urbanizovaného prostredia sú to vodozádržné opatrenie v lesoch, pozdĺž tokov riek, popri komunikáciách, spevňovanie svahov s vegetačnou úpravou, rekultivácia skládok s pridanou hodnotou účelu využitia ( zelené strechy, ihriská), cyklotrasy.
Riešenia napĺňajú zásady Obehového hospodárstva s dôrazom na posudzovanie životného cyklu (life Cycle Assessment - LCA).

2.
Ekonomicky:                                                      
Inovácie v oblasti zelených technológií prispejú k obmedzeniu využívania prírodných zdrojov, menšiemu znečisteniu a menším negatívnym vplyvom na životné prostredie.
Technické riešenia minimalizujú odstraňovanie starých podkladov a znižujú záťaž na skládkach. Prispievajú k zníženiu spotreby energie pri prevádzke stavebných diel aplikovaním výrobkov zo zhodnotených odpadov nízkouhlíkoveho hospodárstva. Budované diela sú nenáročné na údržbu, sú opätovne recyklovateľné po dobe užívania, šetria prírodné zdroje, znižujú potrebu po prírodných surovinách a zneškodňovaní odpadu. Funkčnosť materiálov pre daný účel je stanovená technickými predpismi a parametrami. Pridanou hodnotou sú riešenia na adaptáciu zmeny klímy a protipovodňovú ochranu – retenčné vlastnosti zostavenej skladby, absorpcia hluku a výborné difúzne vlastnosti.
Veľký dôraz je kladený na prístup LCC (Life Cycle Costing – náklady životného cyklu)

3.
Sociálne:
Sociálna ekonomika a sociálne podniky majú významný potenciál poskytnúť vysokokvalitné zamestnanie v oblastiach ekologického stavebníctva a obehového hospodárstva s činnosťami súvisiacimi s opätovným používaním, opravou a recykláciou.
Navrhované technické riešenia sú rozpracované do technologických postupov využitia potenciálu ľudskej pracovnej sily so zameraním na kategóriu dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených občanov prostredníctvom subjektov sociálnej ekonomiky v sociálnych a obecných podnikoch, podnikateľských subjektoch sociálnej ekonomiky pre medzitrh práce.
Dôraz je kladený na obnovu služieb a využívanie odborných prác malého a stredného podnikania v regióne, na podporu ekonomicky životaschopných projektov, pri ktorých sa predpokladá efektívna motivácia k tvorbe nových pracovných miest či podpory sociálnej inklúzie.

Slovo na záver

Uplatňovanie navrhovaných riešení vytvára regionálne zamestnávanie v oblasti odpadového hospodárstva. Využívaním materiálov zo zhodnotených odpadov v navrhovaných riešení mení lineárne hospodárstvo na uzavretý kruh obehového hospodárstva.
Zelená ekonomika vyvoláva zmeny aj na trhu práce vytváraním nových pracovných miest. Podporuje vznik kvalitatívne nových pracovných miest, umožňuje nahrádzanie existujúcich pracovných miest nahradením výrobných postupov a transformáciu existujúcich pracovných miest prostredníctvom čiastočnej zmeny výrobných postupov.
Na podporu ekologickej transformácie je potrebné  účinné využívanie fondov EÚ. Okrem toho posun zdaňovania od práce k environmentálnym daniam, zelené verejné obstarávanie a ekologické podnikanie  predstavujú rovnako dôležité oblasti, ktoré podporujú vytváranie zelených pracovných miest.


     
Obr 1: Environmentálne parkovisko a chodník. Obr 2: Environmentálne multifunkčné ihrisko Obr 3: Environmentálna detská dopadová plocha


Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK