Národná recyklačná agentúra Slovensko

Výška ročného členského príspevku


Platné od 5.9.2016

Subjekt:
Suma v eurách:
Fyzická osoba  - nepodnikateľ
50,00 €
SZČO, Právnická osoba
200,00 €
Jednorázové zápisné:
100,00 €

Subjekt:
Suma v eurách:
Obec, Škola, Iné organizácie - nepodnikateľský sektor
100,00 €
Jednorázové zápisné:
100,00 €
 
Subjekt:
Suma v eurách:
Občianske združenia
50,00 €
Jednorázové zápisné:
50,00 €


Bankové spojenie :

VÚB, a.s.  
č.ú.: 3533244458/0200
IBAN: SK10 0200 0000 0035 3324 4458
BIC: SUBASKBX

Úhrada celkovej čiastky za zápisné a členský príspevok pod VS: IČO a fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie VS:333
a do správy pre príjemcu uvedie celé svoje meno.


Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK