Národná recyklačná agentúra Slovensko


PREDSTAVENIE
 
Národná recyklačná agentúra Slovensko (NARA-SK) je združenie výrobcov zhodnotených odpadov, výrobcov recyklátov a druhotných surovín, tvorcov a realizátorov technických riešení, konštrukčných kancelárií a expertov v oblasti odpadového hospodárstva a verejného obstarávania. Ambíciou združenia je zapojiť do svojich aktivít aj stredné a vysoké školy, odborné vedecké a výskumné ústavy, združenia miest a obcí pre nakladanie s odpadmi, občianske združenia a neziskové organizácie venujúce sa problematike obehového hospodárstva za účelom ich vzájomnej spolupráce a následnej propagácie. NARA-SK sa počas krátkej doby svojej existencie (od mája 2015) snaží rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, propagačnou a sprostredkovateľskou činnosťou. Dôležitou súčasťou je vzdelávanie a osveta verejnej správy a samosprávy v aplikovaní obehového hospodárstva pre uplatňovanie produktov a technických riešení zhodnotených odpadov. NARA-SK sa hlási ku koncepcii smerovania k nulovému odpadu (zero-waste).
 
KONCEPCIA
 
Koncepcia NARA-SK je jedinečná v podmienkach SR predovšetkým tým, že spája tri ciele do jedného, ktorý sa môže dosiahnuť úzkou spoluprácou zainteresovaných subjektov – od výskumu, cez školy, výrobný sektor až po verejný sektor a zapojenie širokej verejnosti. Okruhy, ktoré spája NARA-SK sú nasledovné:

1. Environmentálny:
/riešenie umožňuje vybudovanie chodníkov, odstavných plôch, zelených námestí, športových a oddychových plôch s retenčným účinkom pre zrážkové vody a zlepšenie klímy odparovaním, /materiál na zhotovenie je zo zhodnotených odpadov - napĺňa ciele Obehového hospodárstva.

2. Ekonomický:

/technologické postupy umožňujú minimalizovať odstraňovanie starých podkladov a tým znižovať záťaž na skládkach, /vybudované diela sú nenáročné na údržbu, sú opätovne recyklovateľné po dobe užívania, /šetria prírodné zdroje, znižujú potrebu po prírodných surovinách a zneškodňovaní odpadu.

3. Sociálny:

/veľkú časť prác môžu realizovať zamestnanci obecných podnikov v prirodzenom hospodárskom regióne, /veľký dôraz je kladený na využívanie obnovy služieb a využívanie odborných prác malého a stredného podnikania v regióne. Takýto komplexný prístup umožní vytvorenie lepších podmienok nielen pre uplatnenie recyklátov na trhu a hľadanie inovatívnych možností ich technického využitia, ale zároveň ponúka vytváranie nových pracovných príležitostí v environmentálnom sektore.
 
CIEĽ
 
Podpora rastu zamestnanosti v ekologickom hospodárstve a vytváraní dôstojnejších a inkluzívnejších pracovných miest prostredníctvom ekologických investícií, uplatňovania postupov verejného obstarávania vrátane uplatňovania sociálnych a environmentálnych ustanovení vo verejnom obstarávaní, vytvorenia partnerstva, a to aj s inštitúciami odbornej prípravy s cieľom zlepšiť súlad pracovných zručností na lokálnom pracovnom trhu a podpora zelených malých a stredných podnikov (MSP), ako aj prechodu na zelené MSP.
 
UPLATNENIE NA TRHU
 
Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov.

Riešenia pre klimatické zmeny a vodozádržné opatrenia v intraviláne s pridanou hodnotou využitia: Spevnené odstavné plochy , chodníky, námestia, športové a oddychové plochy. Stavebníctvo v širšom poňatí a drobné stavby v intravilánoch obcí so zameraním na deti a mládež.
 
PRÍNOS
 
Iniciatíva na podporu zelených pracovných miest: Využitie potenciálu hospodárstva vytvárať pracovné miesta , vytvorenie obehového trhu s materiálmi, dielcami a medziproduktmi: uplatňovanie okrem iného materiálov zo zhodnotených odpadov.

Ďalšie rozvíjanie štruktúr riadenia a metodických nástrojov, ktoré majú uľahčiť prechod k ekologickému hospodárstvu, ktoré efektívne využíva zdroje, lepšie koordinovať politiky a zabezpečiť konzistentné monitorovanie reformných opatrení, a vytvorenie užšieho pracovného vzťahu a dialógu so sociálnymi partnermi zameraného na výzvy v oblasti zamestnanosti v prospech ekologizácie hospodárstva.

Ďakujem
 
 
Matej Plesník, DiS., v.r.
Predseda predsedníctva
Mobil: 0907 136 851
E-mail: naraslovensko@gmail.com


Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK