Národná recyklačná agentúra Slovensko

PARTNERSTVO OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA - PPP

                        


konferencia

Medzinárodná konferencia partnerstva obehového hospodárstva

OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO
CIRCULAR ECONOMY
TEXTILNÝ ODPAD

Miesto: Technická univerzita  vo Zvolene


Vysokoškolský študentský domov Ľudovíta Štúra, Študentská 1734/17, 960 01 Zvolen
GPS súradnice: 48.5723402,19.1034903

Termín: štvrtok/piatok 10.-11.X.2019
Informácia o podujatí

 
Podporovať obehovú ekonomiku
Slovensko bude podporovať zelené inovácie a spoluprácu slovenských i zahraničných vysokých škôl, vedeckých pracovísk, súkromného a tretieho sektora a miest a obcí. Podpora pre spoluprácu medzi ministerstvami ako aj tretím sektorom bude široká. Dôraz sa bude klásť na predchádzanie vzniku odpadov, vytvorenie podmienok prioritného využívania rezíduí a zhodnotených odpadov z priemyslu na znižovanie využitia prírodných materiálov, ekologický dizajn výrobkov a doteraz chýbajúce technológie na spracovanie niektorých druhov odpadu. Bude sa pokračovať v budovaní klastrov.

Environmentálna výchova a vzdelávanie v každom veku
V spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy a ich odbornými organizáciami, akademickou obcou, mimovládnymi organizáciami a samosprávami sa zefektívni systém formálnej a neformálnej environmentálnej výchovy ako aj vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj.

(zdroj Envirostratégia 2030)
 
Konferencia prispieva k používaniu novej hodnoty výrobkov z odpadového textilu
- Praktické využitie v obehovom hospodárstve.
- Výrobky dennej potreby - odevné a bytové doplnky.
- Riešenia zelenej infraštruktúry.
- Riešenia dopravnej infraštruktúry.
- Výrobky a riešenia tepelnej a akustickej izolácie.
- Riešenia pre adaptáciu na zmenu klímy.
 
 

K čomu prispieva konferencia

 


Konferencia prispieva k používaniu novej hodnoty výrobkov z odpadového textilu
- praktické využitie v obehovom hospodárstve -

KONFERENCIA JE SLOVENSKÝ PRÍSPEVOK K International Circular Week
October 2019 http://circularweek.org/en/ *Cieľ ICW-medzinárodného dňa cirkularity je podporovať udržateľné podstoje a správanie spotrebiteľov, podpora cirkulárnych biznis modelov a tvorba spolupráce medzi zainteresovanými stranami. Dnes nie je potrebné niekoho presviedčať, že ochrana a tvorba životného prostredia je priorita, avšak je potrebné prezentovať, čo ako môže každý jeden z nás prispieť k premietnutiu cirkulárneho konceptu do života spoločnosti. A ako jeden z výstupov celého týždňa zapojiť spotrebiteľov do konkrétnych aktivít, ktoré môžu urobiť smerom k produkcii, čo najmenej odpadov, bez drastického zníženia kvality vlastného života.

 
S veľkou hrdosťou a radosťou zaznamenávam  správu  o kľúčovom medzníku Medzinárodného týždňa a konferencie obehového hospodárstva [ICEW & C].
„Vytváranie hodnoty“ je ústredná téma ICEW&C, ktorá slúži ako popredná platforma spájajúca podobne zmýšľajúcich profesionálov, akademickú obec a podniky z celého sveta ....
Professor Dr. Peter Heck
Managing Director
the
Institute for Applied Material Flow management [IfaS]
 

Ciele konferencie

 
1.Cieľ: environmentálna zodpovednosť využívať hodnoty zhodnotených recyklovaných odpadov v ekonomickej činnosti s dopadom na  sociálne vplyvy
   
2.Cieľ: vzdelávanie – veda a výskum – prax
   
3.Cieľ: eko inovatívne priemyselné aplikácie zhodnoteného recyklovaného textilného odpadu 
   
4.Cieľ:  uplatňovanie výrobkov, produktov a riešení v zákonných postupoch pre riešenia obnovy biodiverzity, zelenej infraštruktúry, vodozádržných opatrení a  GREEN PASS® - environmentálne hodnotenie dopadov na životné prostredie a obyvateľov,  inovatívne riešenia a SME/start-up  na Slovensku, Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj
   
5.Cieľ: inovatívne riešenia „Made in Holland“, organizácie obehového inštitucionálneho a kooperačného rámca na národnej a regionálnej úrovni v Holandskom kráľovstve.
 
 

Cielová skupina

 
Komu je určená táto konferencia a koho vlastne pozývame?

Ústredné orgány štátnej správy a jej organizácie
Využívanie nástrojov neformálneho vzdelávania pre celoživotné vzdelávanie pracovníkov štátnej správy a jej organizácií na praktických príkladoch.
Podklady pre legislatívnu tvorbu presadzovania cieľov Vízie a stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030.


Obce, mestá
Súťažíte o prostriedky na zberné dvory, chcete od spracovateľov potvrdenie, že Vám odoberú vyzbieraný textil, ale sami nepoužijete výrobky zo zhodnoteného recyklovaného textilu?
Máme pre Vás riešenia pre tepelnú a zvukovú izoláciu stavieb, riešenia pre vodozádržné opatrenia v urbanizovanej i mimo urbanizovanej krajiny.


Podnikateľské subjekty
Všetci stavajú , rekonštruujú, ale výhody obehovej ekonomiky nevyužívajú. Využívajú štandardné minerálne materiály. Naši výrobcovia Vám predkladajú nové eko inovatívne výrobky.

Akademická obec
Aplikovaný výskum na akademickej pôde pomáha výrobcom určiť objektívne funkčné vlastnosti riešení eko inovatívnych výrobkov a zároveň vzdeláva našich budúcich odborníkov k uplatňovaniu obehového hospodárstva.

Mimovládny sektor
Najlepší marketing pre zavedenie obehového hospodárstva do života.

Projektoví manažéri
Obehové hospodárstvo nie je o CENE investície , ale o HODNOTE po celú dobu užívania.

Zahraničný partneri
Vytváranie partnerstiev na báze cezhraničnej spolupráce.
Spoločné ciele uplatňovať na princípe MY VÁM, VY NÁM.

 
Spoločné heslo
NIE ako to máme robiť, ale ÁNO ako to robíme.
 
 

Miesto konferencie

 
Vysokoškolský študentský domov Ľudovíta Štúra, Študentská 1734/17, 960 01 Zvolen

 
 

Partneri konferencie

 


 

Finančná podpora

 
Medzinárodnú konferenciu finančne podporili partneri
 
 

Dokumenty

 
 

Registračný formulár


 
 
 

Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK