Národná recyklačná agentúra Slovensko

Stanovy NARA-SK


I.
Názov a sídlo občianskeho združenia


Názov združenia je: „Národná recyklačná agentúra Slovensko",   skratka „NARA-SK“
Sídlom združenia je: Pribinova 544/3, 960 01 Zvolen


II.
Ciele


Národná recyklačná agentúra Slovensko má za cieľ združovať výrobcov zhodnotených odpadov, výrobcov recyklátov, tvorcov a realizátorov technických riešení, konštrukčné kancelárie, stredné a vysoké školy, odborníkov z odpadového hospodárstva, odborné vedecké a výskumné ústavy, samosprávu, združenia miest a obcí pre nakladanie s odpadmi, občianske združenia a neziskové organizácie venujúce sa problematike obehového hospodárstva za účelom ich vzájomnej spolupráce a následnej propagácie.
NARA-SK sa bude usilovať o presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva a verejnej správy k otázkam zdravého životného prostredia, predovšetkým k uplatňovaniu  produktov vyrobených zo zhodnoteného odpadu. Osobitne sa bude zasadzovať  za tvorbu riešení a za vytváranie celospoločenskej objednávky  na akceptáciu environmentálnych riešení uplatňovaných členmi združenia pri presadzovaní strategických záujmov v zmysle platnej legislatívy, ale tiež sa podieľať na iniciovaní legislatívnych zmien.
Národná recyklačná agentúra Slovensko bude rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, propagačnou, publikačnou, informačnou, ako aj sprostredkovateľskou činnosťou, predovšetkým pre svojich členov. Dôležitou súčasťou je vzdelávanie a osveta verejnej správy a obyvateľstva v aplikovaní obehového / odpadového hospodárstva pre uplatňovanie produktov a technických riešení zhodnotených odpadov.
NARA-SK sa hlási ku koncepcii smerovania k nulovému odpadu.
Ciele bude vykonávať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.


III.
Členstvo


Združenie bude realizovať svoju politiku na základe princípu rotácie na všetkých výkonných riadiacich pozíciách v dvojročnom období. Výmeny na výkonných postoch schvaľuje valné zhromaždenie združenia.
Členstvo v NARA-SK je dobrovoľné. Členmi združenia môžu byť fyzické (nemusia nimi byť len občania SR) aj právnické osoby.

Druhy členstva
1. Zakladajúci člen
a) Zakladajúcim členom združenia sa stane každý, ktorému členstvo v združení schválil Prípravný výbor a zároveň mu udelil štatút zakladajúceho člena združenia.
b) Zakladajúci člen združenia má všetky práva a povinnosti riadneho člena združenia.
2. Čestný člen

Čestným členom združenia je významná osobnosť, ktorá má prirodzenú úctu a autoritu vo verejnosti predovšetkým ako špičkový odborník vo svojej profesii, osobnosť, ktorá podporuje program združenia a je autoritou a garantom činnosti združenia. Čestný člen združenia má právo zúčastňovať sa všetkých zasadnutí združenia a mať o jeho činnosti združenia príslušné informácie. 
3. Riadny člen
Členstvo v NARA-SK vzniká prijatím za člena Predsedníctvom na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.
Členstvo zaniká:
- písomným prehlásením člena o vystúpení z NARA-SK,
- vylúčením člena,
- nezaplatením členského 2x za sebou,
- úmrtím člena,
- zánikom NARA-SK.
O vylúčení člena rozhoduje Predsedníctvo. Ak Valné zhromaždenie nepotvrdí rozhodnutie Predsedníctva o vylúčení člena, členstvo v NARA-SK sa obnoví dňom rozhodnutia valného zhromaždenia.IV.
Práva a povinnosti členov
Člen má právo:
- zúčastňovať sa na činnosti NARA-SK,
- voliť a byť volení do orgánov NARA-SK,
- obracať sa na orgány NARA-SK s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.Člen má povinnosti:
- dodržiavať stanovy NARA-SK
- plniť uznesenia orgánov NARA-SK
- dbať o dobré meno NARA-SK
- platiť členské príspevky vo výške ustanovenej Valným zhromaždením
-zodpovedne si plniť povinnosti vyplývajúce z volených alebo dobrovoľných funkcií v NARA-SK, ktoré prijal,
- vedome neohrozovať záujmy NARA-SK pri plnení jej programových cieľov a niesť za svoje konanie aj zodpovednosť.


V.
Orgány

Orgánmi asociácie sú:
  1. Valné zhromaždenie
  2. Predsedníctvo
  3. Predseda predsedníctva
  4. Dozorná rada
  5. Odborné komisie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom NARA-SK, tvoria ho všetci členovia združenia. Členovia Valného zhromaždenia majú právo zúčastniť sa na rokovaniach Valného zhromaždenia a hlasovať o rozhodnutiach ním prijatých.
Ako najvyšší orgán združenia určuje strategickú programovú líniu a zahraničnú orientáciu. Delegátmi valného zhromaždenia s hlasovacím právom (jedným mandátom) sú zakladajúci členovia združenia a riadni členovia združenia. Každý člen združenia má jeden rovnocenný mandát.
Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní minimálne polovica jeho členov.
Rozhodnutia NARA-SK sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
Valné zhromaždenie zvoláva minimálne raz ročne Predsedníctvo NARA-SK písomnou pozvánkou zaslanou všetkým členom združenia aspoň 7 dní vopred.
Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:
- prijímať a meniť stanovy NARA-SK
- voliť a odvolávať členov Predsedníctva
- voliť a odvolávať Predsedu predsedníctva
- voliť a odvolávať Dozornú radu
- voliť a odvolávať Odborné komisie
- schvaľovať rozpočet a účtovnú uzávierku
- rozhodovať o záležitostiach strategického významu
- prijímať ročnú správu o činnosti, rozpočet a správu o hospodárení
- rozhodovať o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným občianskym združením
- potvrdzovať rozhodnutie predsedníctva o vzniku, alebo zániku členstva
- rozhodovať o iných záležitostiach, o ktorých si to Valné zhromaždenie vyhradilo.2. Predsedníctvo je riadiacim a štatutárnym orgánom tvoria ho 5 členovia volení Valným zhromaždením, pričom minimálne traja sú zo zakladajúcich členov. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, minimálne však 1-krát za štvrťrok.
Predsedníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Rozhodnutia Predsedníctva sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Do pôsobnosti Predsedníctva patrí:
- riadiť činnosť v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia
- rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou
- rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami
- rozhodovať o prijatí nových členov
- pripravovať ročnú správu o činnosti návrh rozpočtu a správu o hospodárení ktorú predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu
- rozhodovať o všetkých záležitostiach, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci Valného zhromaždenia alebo ktoré si Valné zhromaždenie vyhradilo.
3. Predseda predsedníctva je štatutárnym orgánom.
4. Dozorná rada je kontrolným orgánom. Dozorná rada je trojčlenná, schádza sa podľa potreby, minimálne však 2-krát za rok a jej členovia nesmú byť členmi predsedníctva, pričom minimálne jeden je zo zakladajúcich členov. Dozorná rada združenia za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
Do pôsobnosti Dozornej rady patrí:
- vykonávať dohľad nad hospodárením a majetkom
- na zasadaní Valného zhromaždenia predkladá správu.
5. Odborná komisia je poradný orgán združenia.

Čestné predsedníctvo

Združenia bude zastrešené významnými osobnosťami SR, poprednými odborníkmi, ktorí dosiahli vo svojej práci mimoriadne úspechy a sú prirodzenými autoritami pre všetky generácie. Výber členov do čestného predsedníctva prináleží výhradne valnému zhromaždeniu združenia. Čestné predsedníctvo tvoria čestní členovia združenia.


VI.
Hospodárenie


NARA-SK hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade s všeobecne záväznými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva
v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
 
Zdrojmi majetku sú :
a) príjmy z členských príspevkov,
b) príjmy z darov (sponzorov) a iných bezodplatných plnení,
c) príjmy z dedičstva,
d) príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,
e) príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
f) podiely na zisku z podnikania obchodnej spoločnosti,
g) výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,
h) príjmy z pôžičiek a úverov,
i) príspevky zo štátneho rozpočtu
j) reklamná a propagačná činnosť
h) iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi. Majetok môže byt použitý len na dosiahnutie cieľov asociácie, príp. na iné aktivity v súlade so stanovami.


VII.
Zánik

NARA-SK zaniká:
- zlúčením s iným združením
- dobrovoľným rozpustením
O zániku rozhoduje Valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku NARA-SK.
V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Valné zhromaždenie likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky NARA-SK a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu NARA-SK do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

VIII.

Prechodné ustanovenia


Do prvého zvolania Valného zhromaždenia a do ustanovenia orgánov, všetky ich práva a povinnosti prechádzajú na členov prípravného výboru. Štatutárnym orgánom je do zvolenia prvého predsedu predsedníctva Splnomocnenec prípravného výboru.
IX.
Záverečné ustanovenia


Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

Vo Zvolene dňa 13.05.2015Všetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK