Národná recyklačná agentúra Slovensko

O NÁSVážený obchodný partner !

,, Na konferencii o obehovom hospodárstve, ktorá sa konala v Bruseli 5. marca tohto roku, komisár pre životné prostredie Karmenu Vella predstavil prístup Komisie k prijatiu balíčka obehového hospodárstva (circular economy package – ďalej CEP). Vella zdôraznil, že postoj Komisie bude obsahovať dve zložky. Prvá zložka do značnej miery nastaví nové ciele na nakladanie s odpadmi a bude aj naďalej udržiavať úroveň cieľov recyklácie. Druhou zložkou bude plán obehového hospodárstva, ktorý sa zameria na dva aspekty:
  • fáza výroby a použitie materiálov s ohľadom na predchádzanie vzniku odpadov,
  • rozvoj trhu pre recyklované výrobky a materiály.       "                                       
( zdroj www.odpady-portal.sk)
 
 Naše doterajšie aktivity v oblasti obehového hospodárstva po prijatí zákona č. 79/2015 Z.z., zo 17. marca 2015, o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov viedli k založeniu združenia Národná recyklačná agentúra Slovensko ( NARA-SK ). Reflektujeme tak na rozvojové „ideológie“ v obehovom /odpadovom hospodárstve ovplyvňujúce rozvoj v tejto oblasti. V uvedenom kontexte sa treba pozerať aj na formovanie zoskupení vznikajúcich na báze dobrovoľného rozhodnutia o členstve vstupujúcich subjektov. Združenie presahuje vnútroštátne hranice. Väčšie zoskupenie vytvára lepšie predpoklady na presadzovanie zámerov a riešenie  spoločných problémov.

 Národná recyklačná agentúra Slovensko má za cieľ združovať výrobcov zhodnotených odpadov, výrobcov recyklátov, tvorcov a realizátorov technických riešení, konštrukčné kancelárie stredné a vysoké školy, odborníkov z odpadového hospodárstva, odborné vedecké a výskumné ústavy, mestá, obce, združenia miest a obcí pre nakladanie s odpadmi, občianske združenia a neziskové organizácie venujúce sa problematike obehového hospodárstva za účelom ich vzájomnej spolupráce a následnej propagácie.

 NARA-SK sa bude usilovať o presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva a verejnej správy k otázkam zdravého životného prostredia, predovšetkým k uplatňovaniu  produktov vyrobených zo zhodnoteného odpadu v súlade s balíčkom obehového hospodárstva – CEP. Osobitne sa bude zasadzovať  za tvorbu riešení a za vytváranie celospoločenskej objednávky  na akceptáciu environmentálnych riešení uplatňovaných členmi združenia pri presadzovaní strategických záujmov v zmysle platnej legislatívy, ale tiež sa podieľať na iniciovaní legislatívnych zmien.

  Národná recyklačná agentúra Slovensko bude rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, propagačnou, publikačnou, informačnou, ako aj sprostredkovateľskou činnosťou, predovšetkým pre svojich členov. Dôležitou súčasťou je vzdelávanie a osveta verejnej správy a obyvateľstva v aplikovaní Programu obehového / odpadového hospodárstva pre uplatňovanie produktov a technických riešení zhodnotených odpadov.

  NARA-SK sa stotožňuje s Programom nulového odpadu pre Európu. Jej snahou je začlenenie do medzinárodnej aliancie ZERO Waste Europe, ktorá združuje organizácie propagujúce nulové nakladanie s odpadmi.

  Na činnosti združenia sa môžete spolupodieľať aj Vy a to tak, že sa stanete členom NARA-SK.

 V prípade, že máte záujem stať sa členom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko kontaktujte nás prosím a obratom Vám zašleme prihlášku za člena, prípadne kópiu stanov.     

                             Ing. Ján Plesník
splnomocnenec prípravného výboruVšetky riešenia a know-how sú duševným vlastníctvom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Akékoľvek použitie riešenia alebo know-how bez súhlasu predsedu predsedníctva Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa považuje za porušenie autorských práv.
© 2015-2016 NARA SK