Circularskills

"Rovnako ako všetky významné prechody v dejinách ľudstva, aj prechod z lineárnej na obehovú ekonomiku bude búrlivý. Predstavia sa na ňom hrdinovia a priekopníci, zlomyseľníci a prekážky a chvíle víťazstva a pochybností. Ak však vytrváme, vrátime našu ekonomiku na cestu rastu a udržateľnosti. "- Frans van Houten

Európska komisia prijala ambiciózny balík opatrení v oblasti obehového hospodárstva, ktorý pomôže stimulovať prechod Európy na obehové hospodárstvo, podporí udržateľný hospodársky rast a vytvorí nové pracovné miesta. Balík pozostáva z akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo, ktorým sa ustanovuje akčný program zameraný na "uzavretie cyklu" výrobkov prostredníctvom recyklácie a opätovného použitia.

CIRCULAR SKILLS chápe, že je to výzva s mnohými tvárami. Aby sa ekonomika stala skutočne obehovou, musia sa do nej zapojiť všetky zainteresované strany: verejné orgány, podniky, odbory, občianska spoločnosť, najmä pedagógovia a školitelia.

Chceme, aby budúci pedagógovia boli schopní kombinovať odborné znalosti v oblasti obehovej ekonomiky s vlastnými kompetenciami. Veríme, že keď budú dnešní študenti pripravení vstúpiť do zamestnania, bude obehové hospodárstvo jediným spôsobom fungovania.

CIRCULAR SKILLS  sa spoja z troch fáz a vytvoria tri intelektuálne výstupy. Prvou fázou bude desktopový výskum zameraný na identifikáciu inteligentných postupov pri výučbe a uplatňovanie princípov obehového hospodárstva. Spustí sa paralelné hodnotenie potrieb s cieľom porozumieť požiadavkám poskytovateľa vzdelávania a študentov v partnerských krajinách. Výsledky sa predstavia na nadnárodných stretnutiach a ich výsledkom bude hodnotiaci systém pre inteligentné postupy vhodný na sebahodnotenie pedagógov. Zhromaždené postupy sa preskúmajú a použijú sa na spoločný návrh troch výcvikových modulov:

1. Pomoc MSP (Malých a stredných podnikov) pri prispôsobovaní sa hlavným aspektom obehového hospodárstva.

2. Zamerané na študentov a poskytnúť im zručnosti pri uplatňovaní zásad obehového hospodárstva v ich pracovnom živote.

3. Pomoc sociálno-ekonomickým znevýhodneným študujúcim pri získavaní zručností pre začatie podnikania.

Výcvikové moduly budú testované v laboratóriách na spolutvorbu a budú predstavené širšej verejnosti na multiplikačných podujatiach.

Ďalšie výsledky budú:

1. Správa o inteligentných postupoch publikovaná ako elektronická kniha

2. Dotazník sebahodnotenia

3. Metodika implementácie a prevádzkovania laboratórií spoločného vytvárania v odbornom vzdelávaní

4. Transeurópska sieť odborníkov na obehové hospodárstvo

5. Interaktívna otvorená databáza kruhových zručností

Projekt je zameraný na školiteľov, učiteľov a študentov v OVP.

Hodnotenie inteligentnej praxe je založené na "analýze osemnásobnej cesty", ktorú vypracoval Bardach:

1. Partnerstvo vyvíja realistické očakávania tým, že sa oboznámi s danou oblasťou.

2. Analyzujeme postupy a porovnávame ich s katalógom kritérií.

3. Prax si vyskúšame.

4. Vytvoríme SWOT analýzu a zamyslíme sa nad prenosnosťou.

5. Postupy dokumentujeme a kontrolujeme pomocou odporúčaní, kde a ako ich použiť.

Metodika vzdelávacích aktivít

Návrh laboratórií pre spolutvorbu bude založený na Kolbovej teórii zážitkového učenia, ktorú predstavuje štvorstupňový cyklus:

- Konkrétna skúsenosť: Nastáva nová skúsenosť so situáciou

- Reflexné pozorovanie novej skúsenosti

- Abstraktná reflexia vedie k novej myšlienke alebo zmene existujúceho konceptu

- Aktívne experimentovanie, použitie odrazov na okolitý svet s cieľom zistiť, aké výsledky

Udržateľné využívanie výsledkov je pre KRUHOVÉ ZRUČNOSTI rozhodujúce. Zhromažďovanie a dokumentovanie metodiky vo výcvikových moduloch sa partnerstvom považuje za prvý krok. Metódy budú zdrojom učebných osnov. Pretože výsledky sú relevantné pre všetky odvetvia vzdelávania a poskytujú prístupy k uznávaniu dôležitosti zručností v obehovom živote, budú sa skúmať prístupové programy. Projekt bude mať nadviazané vzťahy s výskumnými pracovníkmi a inovatívnymi mysliteľmi na univerzitách v rámci EÚ i mimo nej.

Pokračujúci rozvoj európskej siete centier kruhového spolutvorenia umožní široké zdieľanie výcvikových modulov a zručností používateľov, ktoré zabezpečia, že toto obehové hospodárstvo bude i naďalej napredovať so silou, uznaním a poskytne cestu k ďalšiemu vzdelávaniu , mobilizácia a väčšia sociálna inovácia.

Výstupy z projektu