tExtended

Nový projekt EÚ v hodnote 15 miliónov EUR predstavuje plán na zníženie textilného odpadu o 80 %.

  • Projekt financovaný EÚ zavádza inovatívny prístup k recyklácii textilného odpadu vypracovaním hlavného plánu založeného na poznatkoch pre optimalizované cyklovanie vyradených textílií.
  • Projekt tExtended kombinuje recykláciu, zhodnocovanie odpadu a dátové technológie s cieľom maximalizovať vplyv.
  • 20 organizácií z 10 krajín spolupracuje na vytváraní ekonomicky realizovateľných a udržateľných riešení na zníženie odpadu v textilnej oblasti.

Hľadanie recyklačných riešení textilného odpadu je naliehavou európskou a celosvetovou výzvou, keďže sa odhaduje, že v súčasnosti sa recykluje menej ako 1 % textilu. Keďže Európska komisia zároveň označila textil za prioritný produkt pre obehové hospodárstvo, je potrebné rozšíriť technológie a infraštruktúry, ktoré podporujú takýto obchodný model.

Projekt tExtended sa začína 1.sv decembra a tento cieľ dosiahne vývojom a demonštráciou efektívnych procesov zhodnocovania textilu, zhodnocovania odpadu a recyklácie. Tieto procesy sa skombinujú s digitálnymi nástrojmi a riešeniami založenými na údajoch s cieľom podporiť udržateľnú obehovosť textilu a maximalizovať jeho vplyv.

"Efektívne sa snažíme vytvoriť hlavný plán pre udržateľný textilný ekosystém. Projekt tExtended optimalizuje textilné toky a zachová hodnotu materiálov bezpečným a udržateľným spôsobom. Prostredníctvom našich rozsiahlych pilotných štúdií overíme replikovateľnosť riešení tExtended a ich potenciál znížiť textilný odpad o 80 %," hovorí koordinátor projektu tExtended, Dr. Pirjo Heikkilä z VTT Technical Research Centre of Finland.

Napriek niekoľkým štúdiám o textilných tokoch v posledných rokoch stále chýba infraštruktúra a systémová metóda zberu informácií. Tento 4-ročný projekt financovaný z programu Európskej komisie pre výskum a inováciu Horizont Európa pokročí nad rámec týchto otázok vytvorením znalostného a digitálne umožneného ekosystému.

tExtended riešenia budú mať vplyv aj na komunity, pričom sa vytvoria nové pracovné príležitosti a zníži sa odpad a emisie CO2. Aktéri miestnej komunity budú zapojení do vývoja riešení projektu; Ich účasť zabezpečuje realizovateľnosť modelu a nepretržitý tok použitého textilného materiálu.

Poznatky získané v rámci tExtended o obehovom hospodárstve aplikované v textilnom priemysle vytvoria nové podniky a posilnia konkurencieschopnosť a odolnosť prostredníctvom udržateľnosti a digitalizácie, čím sa urýchli zelená a digitálna transformácia v európskom textilnom priemysle.

Tento projekt získal finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont Európa na základe dohody o grante č. 101091575.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo si chcete dohodnúť pohovor so zástupcami tExtended, kontaktujte:

Technické otázky: Senior Technical Manager, Ing. Ján Plesník, Národná recyklačná agentúra Slovensko (NARA-SK): naraslovensko@gmail.com.

Otázky pre médiá: Project Manager, Bc. Dominika Fukerová, Národná recyklačná agentúra Slovensko (NARA-SK): pressnarask@gmail.com.

Ak chcete mať aktuálne informácie o projekte tExtended, sledujte nás na Twitteri, LinkedIn, Instagrame a Facebooku.