Enpaus

NARA-SK má zastúpenie svojich expertov na medzinárodnom projekte Enpaus.

O projekte ENPAUS

Hlavná aktivita je zameraná na podporu sieťovania a budovania multisektorového partnerstva v oblasti energetických smart riešení v rámci všetkých sektorov - verejného, súkromného a občianskeho, posilnenie spolupráce medzi MNO a samosprávou v témach inovatívnych prístupov k riadeniu energií v samosprávach miest, obcí a regiónov, prehĺbenie informovanosti a porozumenia v oblasti energetických úspor v bežnom živote občana, podporu verejných diskusií a odborných podujatí, zvyšovanie participácie na správe vecí verejných v oblasti úspor energií a tvorbu koncepcií a metodík pre zavádzanie nástrojov otvorených dát v energetike na regionálnej úrovni.