EVVO - Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta


Ponuka EVVO na obdobie 2022 - 2023

Téma EVVO:

 • 1. Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
 • 2. Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy

Forma vzdelávania:

 • Prednáška spojená so seminárom kolektívneho odborného štúdia s aktívnym vystupovaním účastníkov

Obsahová náplň tém:

1. Názov témy: "Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy"

Podtémy:

Tvorba integrovaných projektových zámerov.

 • Status QUO - východiskový stav územia.
 • Návrhový stav po realizácii zámeru.

3 H - základ správneho postupu pre návrh zelenej infraštruktúry.

Environmentálne hodnotenie dopadov zámerov na krajinu a obyvateľov

https://www.narask.sk/l/obehove-hospodarstvo-v-regionalnej-samosprave/

https://www.environmentalnehodnotenie.sk/

2. Názov témy: "Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy"

Podtémy:

Certifikácia GREENPASS®.

Stanovenie merateľných ukazovateľov:

 • Klíma prostredia - pocitová teplota, tepelné ostrovy.
 • Biodiverzita - nakladanie či spotreba CO2.
 • Voda - nakladanie so zrážkovou vodou a odtokové charakteristiky oblasti.
 • Vzduch - zachovanie prirodzených vetracích koridorov, poletové častice.
 • Energia - efekt zelene na lokalitu projektu.

Retenčno-drenážne parkoviská na princípe obehového hospodárstva.

Vegetačné strechy - systémy, výhody, aplikácie.
Benchmarky pre prvky zelenej infraštruktúry.
Zelené a sociálne verejné obstarávanie.

https://www.poh.sk/plochy.html

https://www.narask.sk/l/greenpass-milujeme-zive-mesta/

Personálne a technické zabezpečenie:

 1. Odborní pracovníci, lektori, prednášajúci, metodici, moderátori a mediátori.
 2. Vzdelávacie materiály.
 3. Technické zabezpečenie praktických ukážok.
 4. Odborná príprava lektorov a prednášajúcich.

Hodnotové vyjadrenie zabezpečenia:

Počet lektorov, prednášajúcich: 2 (dvaja)

Doba prednášky: odporúčané min. 3 hodiny pre jednu tému

Personálne výdavky: prvá hodina 90 €/ prednášajúci, lektor

každá ďalšia hodina 60 €/ prednášajúci, lektor

Cestovné náhrady: 60 € - do 100 km od Zvolena

Činnosti NARA-SK na obdobie 2022-2023:

 • Vzdelávanie, semináre, školenia, workshopy a konferencie

 • Hodnotenia, analýzy a štúdie realizovateľnosti

Vzdelávanie, semináre, školenia, workshopy a konferencie

1. Názov témy: "Obehové hospodárstvo v regionálnej samospráve"

Podtémy:

Tvorba integrovaných projektových zámerov.

Hodnotenie - environmentálne, sociálne, ekonomické.

Stanovenie merateľných ukazovateľov.

https://www.narask.sk/l/obehove-hospodarstvo-v-regionalnej-samosprave/

2. Názov témy: "Inovatívne modely na podporu energetickej bezpečnosti"Podtémy:

BIORAFINÉRIA - kombinácia bioenergie s prebytkom obnoviteľnej energie.

Garantovaná energetická služba - GES.
Virtuálna elektráreň - komunitná sieť.

Interreg Dunaj (interreg-danube.eu)

3. Názov témy: "Zelená infraštruktúra na princípe obehového hospodárstva"
Podtémy:

Retenčno-drenážne parkoviská na princípe obehového hospodárstva.

Vegetačné strechy - systémy, výhody, aplikácie.
Benchmarky pre prvky zelenej infraštruktúry.
Zelené a sociálne verejné obstarávanie.
Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľov - certifikácia
GREENPASS®.

https://www.poh.sk/plochy.html

https://www.environmentalnehodnotenie.sk/

4. Názov témy: "EVOškola - nový prístup k EVVO vzdelávaniu"
Podtémy:

EVOškola - environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta v obehovom hospodárstve.
Vzdelávací koncept informálneho vzdelávania s presahom do formálneho vzdelávania.

https://evoskola.sk/

5. Názov témy: "Regionálne centrum obehového hospodárstva - RCOH"

Podtémy:

Sekcia výskumu, vývoja, inovácií.

 • zvýšenie produktivity podnikateľského sektora,
 • posilnenie investícií podnikov do výskumu a inovácií;
 • posilnenie výskumných kapacít v priemyselných odvetviach,
 • zvýšenie vstupov i výstupov vo výskume a inováciách v SR,
 • zlepšenie inovačných kapacít malých a stredných podnikov.

Sekcia digitalizácie a SMART riešení, s dôrazom na adaptáciu na zmenu klímy v prostredí miest obcí ale aj extravilánov.

 • Podpora rozvoja inovatívnych podnikov a budovanie lokálneho inovačného ekosystému.
 • Podpora nových podnikateľských modelov v digitálnom hospodárstve, identifikovanie segmentov pre ekonomiku platforiem.
 • Podpora výskumu a vývoja distribuovaných technológií, budovanie elektronických služieb so zameraním sa na zvýšenie transparentnosti, kybernetickej bezpečnosti, automatizácie a zefektívnenia komunikácie, ako aj zapojenie sa do projektov na regionálnej úrovni.
 • Digitalizácia pozbieraných údajov.
 • Implementácia a podpora digitálnych inovácií v samospráve,
 • Zapájanie občanov do verejného života a podpora nástrojov pre participáciu občanov na správe vecí verejných.
 • Zefektívnenie využívania zdrojov v mestách a obciach, vrátane monitorovania súvisiacej infraštruktúry a inteligentného odpadového hospodárstva.
 • Rozvoj inteligentnej mobility, budovanie infraštruktúry a presadzovanie inovácií v napr. v miestnej doprave, odpadového hospodárstva, atď.
 • Podpora rozvoja inteligentných miest a regiónov.

Sekcia vzdelávania, výchovy, osvety a zvyšovania zručností.

 • EVVO

Sekcia udržateľnej energetiky, zberu, recyklácie a zhodnocovania odpadov.

 • Kolaboratívna energetika a komunálna energetická sieť.
 • Stredisko zhodnocovania odpadov - zber, triedenie, REUSE, upcyklácia, recyklácia, zhodnotenie.

Sekcia zlepšenia infraštruktúry a životných podmienok v obciach a mestách (kanalizácie, vodovody, miestne komunikácie a cyklotrasy, verejné priestranstvá, budovy, cintoríny).

 • 3 x H v zelenej infraštruktúre - hydrológia, hydraulika, hydrotechnika
 • Prvky zelenej infraštruktúry v koncepte obehového hospodárstva.
 • Zásobovanie a nakladanie s vodou - pitná, zrážková, odpadová.

Sekcia zdravotnej a sociálnej ekonomiky.

 • Zdravotná dostupnosť.
 • Sociálne spravodlivé pracovné prostredie.
 • Sociálne obývateľné prostredie.

Sekcia kultúry, športu a turizmu.

 • Zvýšenie záujmu občanov o pohybové aktivity v mestách a obciach a vytvorenie nových príležitostí trávenia voľného času za účelom podpory zdravého životného štýlu občanov, spoločenského/ komunitného rozvoja a prevencie kriminality.
 • Zvýšenie pohybových aktivít občanov všetkých vekových skupín, čoho dôsledkom je zdravšia spoločnosť a lepšie začlenenie občanov do sociálnych skupín.
 • Budovanie regionálnej športovej infraštruktúry, ktorá bude k dispozícii verejnosti pre ich pohybové a športové aktivity, s cieľom podpory medzigeneračného stretávania sa a trávenia voľného času komunít žijúcich v blízkosti športovísk, vrátane seniorov, či zdravotne postihnutých občanov.
 • Podpora kultúrneho dedičstva, komunitného rozvoja a udržateľného cestovného ruchu orientovaná na revitalizáciu územia, odbornú infraštruktúru, vybavenie a rozvoj destinačného manažmentu regiónov s využitím ich endogénneho potenciálu a prostredníctvom zvyšovania povedomia návštevníkov i obyvateľov daného územia.
 • Širšie sprístupňovanie kultúrneho a prírodného dedičstva verejnosti.
 • podpora rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín a komunitný rozvoj v území;
 • Vytvorenie komplexnej turistickej infraštruktúry, budovanie zázemia pre zachovanie a rozvoj hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva s cieľom vyváženého rozvoja územia s pozitívnymi dopadmi na komunitný rozvoj, miestnu, či regionálnu zamestnanosť a miestne podnikateľské prostredie.

Sekcia potravinovej bezpečnosti regiónu a inteligentného zhodnocovania prírodného bohatstva najmä vôd.

 • Obnova biodiverzita - z pôdy do pôdy.
 • Regionálna značka produktov.
 • Dedičstvo Samuela Jurkoviča - družstevníctvo základ potravinovej sebestačnosti.

https://www.narask.sk/l/regionalne-centrum-obehoveho-hospodarstva/

Hodnotenia, analýzy a štúdie realizovateľnosti

1. Odborná analýza integrácie zámerov rozvoja regiónu

 • Obsahová náplň integrovaných zámerov pre regionálny rozvoj.
 • Legislatívne rámce - národné, európske, strategické.
 • Hodnotenia integrovaných zámerov:

Ø Sociálne dopady na obyvateľov.

Ø Environmentálne záväzky voči prostrediu.

Ø Ekonomické primárnej návratnosti a udržateľnosti.

2. Štúdie realizovateľnosti integrovaných zámerov rozvoja regiónu

 • Implementácia integrovaných zámerov rozvoja regiónu:
 • Zelené a sociálne zodpovedné verejné obstarávania a súťaže.
 • Katalóg environmentálnych materiálov, produktov a riešení.
 • Katalóg inovatívnych verejných služieb.
 • Merateľné ukazovatele udržateľného rozvoja:
 • Sociálne.
 • Environmentálne.
 • Ekonomické.
 • Monitorovanie udržateľného rozvoja regiónov.
 • Kolaboratívne a kooperatívne vzťahy v RCOH.

3. Environmentálne hodnotenie dopadov zámerov na krajinu a obyvateľov

 • Status QUO - východiskový stav územia.
 • Návrhový stav po realizácii zámeru.
 • Merateľné ukazovatele
 • Klíma prostredia - pocitová teplota, tepelné ostrovy.
 • Biodiverzita - nakladanie či spotreba CO2.
 • Voda - nakladanie so zrážkovou vodou a odtokové charakteristiky oblasti.
 • Vzduch - zachovanie prirodzených vetracích koridorov, poletové častice.
 • Energia - efekt zelene na lokalitu projektu.
 • Certifikácia GREENPASS®.

Pre realizáciu aktivít zabezpečuje:

 1. Odborných pracovníkov, lektorov, prednášajúcich, metodikov, moderátorov a mediátorov.
 2. Vzdelávacie materiály.
 3. Organizačné zabezpečenie priebehu vzdelávania, seminára, workshopu, konferencie.
 4. Spracovanie odborných analýz, štúdií a environmentálneho hodnotenia.