DanuP-2-Gas

Základné údaje o projekte DanuP-2-Gas Názov projektu: Inovatívny model riadenia energetickej bezpečnosti a rozmanitosti v podunajskej oblasti kombináciou bioenergie s prebytkom obnoviteľnej energie

Akronym projektu: DanuP-2-GasFinancovanieprogramu: DTP Interreg

Programová priorita : Priority 3Špecifický cieľ priority programu: SO 3.2 Zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú účinnosť

Kód projektu: DTP 3 -745 -3.2Projektový rozpočet: 2,553,726,85 EUR

Zdroj financovania: European Regional Development Fund (ERDF) -2,109,336,02 EUR, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) -61,331,75 EUR , European Neighbourhood Instrument (ENI) -0,00 EUR

Vedúci partnerstva: Technology Centre Energy -University of Applied Sciences Landshut/Nemecko

Trvanie projektu: 30 mesiacov(01.07.2020 -31.12.2022)

Pracovné balíky projektu:

Pracovný balík T1: Dunajská energetická platforma a nadnárodný atlas obnoviteľnej energie

Cieľom je iniciovať, organizovať a udržiavať interdisciplinárnu platformu pre zainteresované strany, ktoré majú záujem o zásobovanie energiou a odvetvové spojenie v podunajskej oblasti

Pracovný balík T2: Nadnárodné hodnotenie infraštruktúry a biomasy a štúdie uskutočniteľnosti

Pracovná skupina vytvorí analýzu potenciálu biomasy v podunajskej oblasti pre fermentovateľné a nefermentovateľné energetické hodnotové reťazce. Okrem toho chceme za každú zúčastnenú krajinu charakterizovať stav elektrizačných sietí a zemného plynu s prihliadnutím na opatrenia, ktoré sú predmetom záujmu projektu

Pracovný balík T3: Politický a právny rámec

Cieľom je definovať národný landscape právneho a regulačného rámca, ktorá zhodnotí status quo, identifikuje príležitosti a prekážky pre implementovanie výstupov projektu

Pracovný balík T4: Budúce projekty a financovanie

Cieľom je využiť výstupy projektu na vypracovanie budúcich obchodných modelov a dizajn projektov vrátane možností financovania, ktoré presahujú trvanie projektuDanuP-2-Gasabottom-up naštartujú verejné a súkromné energetické podniky a investičné partnerstváPracovné balíky (obslužná činnosť k projektu):manažment& komunikácia

Dynamický vývoj európskeho regulačného rámca pre energetiku od roku 2015 (The energy union
strategy (COM/2015/080), stojí EÚ po slovách Ursula von der Leyen ("make Europe the first climate
neutral continent in the world, by 2050.") pred fundamentálnou prestavbou energetického priestoru
smerom k decentralizácii a transformácii sektora, predovšetkým na obnoviteľných zdrojoch energie.
K tomuto spoločnému cieľu - prostredníctvom míľnikov meniaceho sa regulačného rámca európskej
energetiky - smerujú aj makro-regionálne stratégie v rámci EUSBR, EUSAIR, EUSALP a EUSDR.
Slovensko je súčasťou stratégie EUSDR PA2.

Národná recyklačná agentúra Slovensko (ERDF PP7-NARA-SK) ako jediný zástupca SR v konzorciu
projektu DanuP-2-Gas rozumie obrovskej výzve, pred ktorou stojí Slovensko, z pozície svojho
historického energetického mixu a doteraz prehliadaného potenciálu biomasy, či potenciálom daným
geomorfológiou územia.

30 mesiacov projektového cyklu DanuP-2-Gas (2/2022) bude NARA SK realizovať v súlade s najlepšou
praxou mimovládneho prezentovania zahraničných sociálno-ekonomických inovácií na báze
štruktúrovaného sieťovania (OI2-Quadruple Helix/European Innovation System), v pracovných
skupinách projektu (Danube Energy Platform and Transnational Renewable Atlas, Transnational
Infrastructure and Biomass Assemsent & Pre-Feasibility Study, Policy and Legal Framework, Future
Projects & Funding).