NPEECA

Autor: Ing. Ján Plesník, 25.01.2023

Národná Platforma Energetických a Environmentálnych Klastrov a Združení Slovenska

National Platform of Energy and Environmental Clusters and Associations of Slovakia

Dňa 25.01.2023 bola v Banskej Bystrici za prítomnosti signatárov Memoranda o spolupráci po dlhodobejšej spoločnej odbornej príprave ustanovená Národná Platforma Energetických a Environmentálnych Klastrov a Združení Slovenska.

Cieľom Memoranda o spolupráci bolo prejavenie vážnej a dobrej vôle signatárov pre spoluprácu a vytvorenie spoločného odborného zázemia a spoločnej informačnej, poradenskej, organizačnej a legislatívnej základne pre rozvoj energetiky, ekológie, súvisiaceho technického a priemyselného rozvoja a inovácií, vyjadrujúc tak spoločný záujem a zodpovednosť pri vytváraní nových možností a impulzov v programovej, projektovej, výskumnej, inžinierskej, vzdelávacej a investičnej činnosti pre trvalú udržateľnosť vlastných aktivít, produktov a programov.

Signatári zároveň v pozícii zakladateľov týmto Memorandom ustanovili Národnú Platformu Energetických a Environmentálnych Klastrov a Združení Slovenska (NPEECA) ako výkonnú formu vzájomnej spolupráce a komunikácie pri koncipovaní, riešení a realizácii spoločných projektov a programov i prezentácii výsledkov a snažení v prostredí odbornej verejnosti a v kontakte s orgánmi štátnej správy, samosprávy a podnikateľskej sféry s osobitným zameraním na oblasť pôsobnosti v energetike a ekológii priemyslu.

Zakladateľmi Platformy sú: Národný energetický klaster NEK; Ipeľský energetický environmentálny klaster IPEEK; Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK; Energetický klaster Prešovského kraja EKPK; Trenčiansky energetický environmentálny klaster TEEK; Energetický environmentálny klaster Trnavského kraja EEKTTK; Klaster energetických komunít Slovenska KEKS; Národná recyklačná agentúra Slovensko NARA-SK.

Sídlo Sekretariátu Platformy je umiestnené Záhradnícka č. 72, 821 08 Bratislava, Tajomníkom a hovorcom Platformy sa stal Ing. Tomáš Novotný a kontakt pre elektronickú komunikáciu je na: platforma.npeecc@gmail.com tel.: +421 910 961 141

Zakladatelia Platformy sa zároveň dojednali na tom, že v dlhodobom horizonte sa budú riadiť a koordinovať spoluprácu najmä prostredníctvom tejto Platformy, zabezpečia ochranu a autorstvo vzájomných vedeckovýskumných, podnikateľských, vzdelávacích a projektových činností a vzájomnú podporu pri presadzovaní nových inovácií pre trvalú udržateľnosť konkurencieschopnosti Slovenska a vlastné posilnenie pozície členov klastrových organizácií na trhu pôsobnosti.