en-1. Národná klastrová konferencia

25/05/2023

Autor: Ing. Ján Plesník

Národná platforma NPEECA sa predstavila na 1. Národnej klastrovej konferencii

Národná konferencia ponúkla návrhy riešení na podporu klastrov, možnosti participácia klastrových organizácií a ich spolupráce vo výzvach a podporných nástrojoch, zameraných na projekty aplikovaného výskumu, inovácií, energetiky či využívania obnoviteľných zdrojov.

V úvode konferencie vystúpil Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, DBA, zastupujúci Národnú Platformu energetických a environmentálnych klastrov a združení Slovenska – NPEECA. Predstavil spoluprácu signatárov memoranda NPEECA v záujme, úsilí a podpore spoločných postupov, prezentovaniu výsledkov činností, podieľania sa na programoch a projektoch v budúcom období využívaním nástrojov inovácie a to najmä:

1. Regionálne centrá obehového hospodárstva – RCOH (Regional Hub of Circular Economy) pre integrované regionálne investície v oblastiach: komunitná energetika; zelená infraštruktúra; environmentálne hodnotenia zámerov na zmiernenie dopadov zmeny klímy; REUSE centrá (najmä TEXTIL); aplikovaný výskum pre prax.

2. Regionálne centrá environmentálneho a energetického vzdelávania: Inovatívny model energetickej bezpečnosti P2G HUB; REUSE centra – textil; zelené pracovné miesta; environmentálna výchova na školách – teória spojená s praxou (aplikovaný výskum).

3. Ekonomické inklúzie malého a stredného podnikania v regióne: Prepájanie vzdelávania a potrieb trhu práce; Inklúzia marginalizovaných rómskych komunít ; podpora znevýhodnených skupín na trhu práce; zosúlaďovanie rodinného a pracovného života – rodinné podnikanie; podpora MSP pre integrované regionálne investície.

Viac o vystúpené NPEECA nájdete na linku – čas od 42:50 min

https://www.youtube.com/watch?v=h7eEtRn_4hA