en-CIRCULAR SKILLS - online stretnutie

04/07/2021

Autor: Ing. Radovan Grollmus

Circular SKILLS Slovakia

Nasledujúce B2B webové stretnutia pre všetkých vybraných zainteresovaných strán - tím NARA-SK sa konal v stredu 5. mája

- prvé spoločné webové stretnutie so slovenskými strednými školami, cirkulárne podniky = stakeholder. Hlavným poslaním zhromaždenia bolo zahájiť brainstormingovú spoluprácu na návrhu konečného produktu O4 - Training Module = "Študenti a zamestnanci OVP".

V rámci 75 intenzívne včasne regulovaných diskusií bola identifikovaná základná štruktúra budovania učebných osnov v časovom rámci 10 - 15 štandardných hodín výučby (45´). Tento "vzdelávací časový limit sa javí ako vhodný pre obe strany tejto spolupráce = kruhoví odborníci z NARA-SK, ako aj riaditelia škôl, učitelia odborného vzdelávania a prípravy zo stredných škôl, aby študentom poskytli základné a cestovné mapy nahliadnutie do paradigmatickej témy prechodu obehového hospodárstva od lineárne ekonomické modely.

Ďalšie 2. spoločné pracovné webové stretnutie so slovenskými strednými školami, cirkulárne podnikanie = zainteresovaná strana, sa uskutoční 21. mája. Na tomto stretnutí metodický vedúci externý NARA-SK - odborný pracovník VET PhD. Katarína Ikrényiová (vzdelávacia členka riadiaceho výboru Slovenského plastického klastra, účastníčka Circle VET - TNM-Izmir-2/2020) prednesie zúčastneným stranám Circle SKILLS Slovakia pracovnú 1. verziu O4 - Training Module = "Študenti a zamestnanci OVP". V rámci tohto stretnutia bude zahájený prvý brainstorming riaditeľov škôl, učiteľov odborného vzdelávania a prípravy zo spojených stredných škôl a ich modernizácie, ktoré budú prebiehať nepretržite až do okamihu, keď bude produkt pripravený na testovanie medzi učiteľmi škôl a vybranou skupinou študentov zo spojených škôl - najnovšie začiatkom septembra 2021.