en-EU Taxonomy GREENPASS klimaticky pripravené pre obývateľné mestá

17/12/2023

Autor: Dávid Kolínek a Ing. Ján Plesník

Klimatické riziká sa objavujú rýchlejšie a budú rýchlejšie eskalovať. Na túto skutočnosť upozorňuje Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy (IPCC), ktorý predstavil správu II. pracovnej skupiny v rámci šiestej hodnotiacej správy (AR6). Report, v ktorom IPCC predstavuje najnovšie vedecké hodnotenia svetovým vládam, je doteraz najkomplexnejším hodnotením dôsledkov klimatickej zmeny.

Odborné posúdenie vplyvu plánovaného projektu výstavby alebo krajinnej úpravy na okolité

prostredie a súčasne stanovenie dopadov blízkeho okolia na vlastnú výstavbu projektu musí obsahovať aj informácie o zmene klímy v danom prostredí. Vyhotovené Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľov kvantifikuje vplyv budov na ich okolie od fázy biodiverzita - voda – vzduch - energie – hodnota. Cieľom je preukázať merateľné výstupy predpokladaného správania sa projektového zámeru v krajine, ktoré poskytnú multikriteriálne hodnotenie daného projektu pre výsledný schvaľovací proces.

Merateľné výstupy predpokladaného správania sa projektového zámeru v krajine stanovujú environmentálnu hodnotu dopadu urbanizovaného areálu v merateľných ukazovateľoch na prostredie a obyvateľov. Plnia tak environmentálne záväzky voči krajine a obyvateľom podľa

prijatých dohovorov, napr.:

Fit for 55,

The European Green Deal,

Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy,

Envirostratégia 2030,

AGENDA 2030.

V neposlednom rade Environmentálne hodnotenie dopadov zámerov na prostredie a obyvateľov preukazuje hodnoty obývateľného prostredia podľa požiadaviek 6. (šiestej) správy Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy (IPCC) Zmena klímy 2022: vplyvy, adaptácia a zraniteľnosť.

Viac: Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľov

Príklad: EU Taxonomy Check - Přehled -KEY study