en-Hodnotiace postupy na podporu environmentálnych konštrukčných riešení rodinných domov

12/03/2022

ALTERNATÍVNE

Autori: Marek Potkány, Marek Debnár, Monika Škultétyová, DF TUZVO

Pri rozhodovaní o výstavbe rodinného domu, bez ohľadu na formu výstavby (murovaná stavba alebo drevostavba), zohrávajú významnú úlohu obmedzené finančné zdroje. Je dôležité, aby do rozhodovacieho procesu neboli zaradené len investičné výdavky, ktoré sú potrebné v danom čase, ale aj prevádzkové náklady či náklady súvisiace s ich likvidáciou, ktoré bude

potrebné platiť v budúcnosti. Je zrejmé, že pri rozhodovaní musíme uvažovať s nákladmi, ktoré vznikajú počas celého životného cyklu stavby. Pre taký typ rozhodovania je vhodné využiť metodiku kalkulácie životného cyklu (angl. Life Cycle Costing - LCC).