en-Horizont Európa –Investovanie do formovania našej budúcnosti

12/07/2021

Autor: Ing. Ján Plesník

Horizont Európa, taký názov nesie 9. rámcový program EÚ pre výskum a inovácie. Program Horizont Európa v období rokov 2021 až 2027 plynulo nadväzuje na program Horizont 2020, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii v programovom období 2014 - 2020.

Návrh rámcového programu Horizont Európa bol predstavený Európskou komisiou dňa 7. júna 2018. Rada EÚ a Európsky parlament dosiahli spoločnú dohodu o programe Horizont Európa dňa 19. marca 2019.

Po rokovaniach, ktoré boli uzavreté dňa 11. decembra 2020 politickou dohodou medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ, sa rozpočet programu Horizont Európa ustálil na 84,9 mld. EUR v cenách z r. 2018, čo predstavuje 95,5 mld. EUR v súčasných cenách. Na tomto základe Európsky parlament a Rada EÚ pokračujú v prijímaní právnych aktov umožňujúcich spustenie programu.