en-Obehové hospodárstvo - Textilný odpad 10-11.10.2019

26/01/2024

Informácia o podujatí

Podporovať obehovú ekonomiku

Slovensko bude podporovať zelené inovácie a spoluprácu slovenských i zahraničných vysokých škôl, vedeckých pracovísk, súkromného a tretieho sektora a miest a obcí. Podpora pre spoluprácu medzi ministerstvami ako aj tretím sektorom bude široká. Dôraz sa bude klásť na predchádzanie vzniku odpadov, vytvorenie podmienok prioritného využívania rezíduí a zhodnotených odpadov z priemyslu na znižovanie využitia prírodných materiálov, ekologický dizajn výrobkov a doteraz chýbajúce technológie na spracovanie niektorých druhov odpadu. Bude sa pokračovať v budovaní klastrov.

Environmentálna výchova a vzdelávanie v každom veku

V spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy a ich odbornými organizáciami, akademickou obcou, mimovládnymi organizáciami a samosprávami sa zefektívni systém formálnej a neformálnej environmentálnej výchovy ako aj vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj. (zdrojEnvirostratégia 2030)

Ciele konferencie

1.Cieľ: environmentálna zodpovednosť využívať hodnoty zhodnotených recyklovaných odpadov v ekonomickej činnosti sdopadom na sociálne vplyvy

2.Cieľ: vzdelávanie -veda a výskum -prax

3.Cieľ: eko inovatívne priemyselné aplikácie zhodnoteného recyklovaného textilného odpadu

4.Cieľ: uplatňovanie výrobkov, produktov ariešení v zákonných postupoch pre riešenia obnovy biodiverzity, zelenej infraštruktúry, vodozádržných opatrení aGREEN PASS®-environmentálne hodnotenie dopadov na životné prostredie a obyvateľov, inovatívne riešenia aSME/start-up na Slovensku, Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

5.Cieľ: inovatívne riešenia "Made in Holland", organizácie obehového inštitucionálneho akooperačného rámca na národnej aregionálnej úrovni vHolandskom kráľovstve.