en-Vzdelávací cyklus /Zelená samospráva / Participácia a odpadové hospodárstvo - záznam z 09.03.2021

04/05/2021

Participácia a odpadové hospodárstvo

Dňa 9. marca 2021 sa pod moderátorskou taktovkou Tomáša Jacka v rámci mesiaca Zelená samospráva konalo podujatie zamerané na Participáciu a odpadové hospospodárstvo. Úvod stretnutia otvoril Jozef Božík (primátor mesta Partizánske) a Dáša Jakubíková (prednostka mestského úradu). O hlavných aktivitách, ktoré tvorili pilotný projekt č. 7 a o rôznych cieľových skupinách, ktoré boli do projektu zapojené, rozprávala Andrea Bencelová (vedúca oddelenia životného prostredia a dopravy). Branislav Moňok (Priatelia Zeme - SPZ) hovoril, že prvým krokom je verejnosti ukázať, kde sa aktuálne odpadové hospodárstvo v meste nachádza a kde by sme sa chceli dostať. Následne sa pýtajme ľudí ako je možné dosiahnuť lepšie výsledky a zapojme ich do procesu, aby pomohli nachádzať cesty ako sa k cieľu spoločne dopracovať.

Dobré príklady z praxe

  • Prezentácia: Meranie kvality ovzdušia 
    • Veronika Basta, poslankyňa obecného zastupiteľstva v obci Rovinka a predsedníčka komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku.
  • Prezentácia: Inovatívny model prístupu ku kolaboratívnemu hospodárstvu (prepojenie vzdelávania - podnikania - verejnej správy a samosprávy - verejnosti - prostredia)
    • Ján Plesník, Národná recyklačná agentúra Slovensko.

Podujatie uzavrel praktickým workshopom Branislav Moňok (Priatelia Zeme - SPZ), ktorý predstavil súčasné hodnoty recyklácie a skládkovania odpadov, ale i záväzné ciele do roku 2025, 2030 a 2035.

  • Prezentácia: Zber kuchynského biologického odpadu

V čase vysielania sa na podujatie pripojilo vyše 150 divákov.