en-Aplikovaný výskum retenčno–drenážnej environmentálnej spevnenej plochy na princípe obehového hospodárstva

29/04/2022

Autor: Matej Plesník, DiS.

Neustály rast obyvateľstva žijúceho mestským spôsobom života spôsobuje väčší dopyt po výstavbe obytných a priemyselných komplexov. Tieto komplexy väčšinou riešia len primárnu úlohu a neriešia dopady stavby na krajinu a obyvateľstvo vhodným návrhom prvkov zelenej infraštruktúry. Medzi prvky zelenej infraštruktúry patria aj retenčno-drenážne parkoviská. V aplikovanom výskume budeme mať stanovené hodnoty retenčného objemu, určenie doby odtoku, koeficientu odtoku, statiky a dynamiky zloženia v suchom a nasýtenom stave. Tieto údaje využijú odborne spôsobilé osoby pri projektovaní retenčných parkovísk, ktorých ďalšou pridanou hodnotou je použitie recyklovaných materiálov v systéme retenčných parkovísk. Predmetné riešenia tak napĺňajú princípy obehového hospodárstva, spomaľujú odtok dažďovej vody zo záujmového územia a priaznivo prispievajú k ochladzovaniu mikroklímy v území.