EkoKvíz - zapojte sa každý deň od 22.04. do 21.05.2021 a hrajte o super ceny!...

Váš partner

pre

Obehové hospodárstvo

Naše hlavné aktivity
 

Prvky zelenej infraštruktúry

Oslovte nášho člena na konzultácie poradenstvo v oblasti návrhu prvkov zelenej infraštruktúry...

Environmentálne hodnotenie, analýzy LCA, EPD a LCC

Analyzujeme environmentálne dopady stavieb na obyvateľa, vyhotovuje analýzu životného cyklu a nákladov životného cyklu služby alebo produktu...

Národné a medzinárodné projekty

Aktívne sa zapájame do riešenia národných a medzinárodných projektov smerujúcich k cieľom prechodu z lineárneho hospodárstva na obehové hospodárstvo...

Networking - quintuple helix

Vytvárame partnerstvá v ochrane životného prostredia v oblasti výskumu a inovácií pre zainteresované strany, ktoré zastupujú kľúčových miestnych aktérov z vládnych, výskumných a vedeckých inštitúcií, spoločností a občanov...

Naša vízia...

Obehové hospodárstve tkz. Cirkulárna ekonomika je nástroj pre stratégiu trvalo udržateľného rozvoja založeného na vytváraní rovnováhy medzi prírodou a ľudskou spoločnosťou. Našou stratégiou NARA-SK, je vytvárať vyvážené a zdravé vzťahy vo výrobe a obchode. Jednotlivé nástroje a metódy cirkulárnej ekonomiky, ktoré aplikujeme, súvisia s motiváciou v znižovaní environmentálnej záťaže. Postupnými krokmi dbáme na dokonalom uzatváraní produkčných tokov tak, aby nevznikal odpad resp. vstupoval ako surovina v rámci výrobno-obchodného reťazca. Aby akýkoľvek odpad nekončil na skládkach, v spaľovniach a nekontaminoval ovzdušie, vodu, pôdu...

49+

ČLENOV A PARTNEROV

Úzko spolupracujeme s organizáciami v rámci EÚ aj mimo EÚ...

9+

REALIZOVANÝCH PROJEKTOV

Zrealizované projekty na národnej a medzinárodnej úrovni na princípe ekonomicky-sociálne-environmentálne...

149+

KOOPERUJÚCICH SUBJEKTOV

Spolupracujúce organizácie v rámci inovatívneho modelu Quintuple Helix...

5

NÁRODNÝCH OCENENÍ

Ocenenia aktivít prispievajúce k ochrane a tvorbe životného prostredia...


Aktuality
 

Symbolicky na Deň Zeme sa zavŕšil úvodný ročník nového, komplexne zameraného enviro ocenenia na Slovensku, do ktorého sa svojimi nomináciami zapojilo až 177 uchádzačov. Boli medzi nimi neziskové organizácie, občianske iniciatívy, obce, školy, eko-startupy aj firmy založené na princípoch zelenej ekonomiky.

Cieľom NARA-SK je urýchlený prechod na obehové hospodárstvo. Každá zmena začína najprv osvetou, ale potom treba zapojiť do spolupráce odborníkov na dané témy. V téme vody ide hlavne o dodržiavanie zákonov a legislatívy, správne vypočítaný technický návrh riešení.

Kontakt

Národná recyklačná agentúra Slovensko
Sídlo: A.Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen                                 Kontaktná adresa: Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen

Kontaktná osoba
Ing. Ján Plesník

Telefónne číslo
+421 905 361 767

Email
naraslovensko@gmail.com

IČO: 42396336

DIČ: 2120446625

IČ DPH: neplatca

Registrácia: reg. č. VVS/1-900/90-46230-1 dňom 26.05.2015, Ministerstvo vnútra SR

Právna forma: 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Dátum vzniku: 26. 05. 2015