Interreg DanuP-2-Gas newsletter č.6...

Váš partner

pre

Obehové hospodárstvo

Naše hlavné aktivity
 

Prvky zelenej infraštruktúry

Oslovte nášho člena na konzultácie poradenstvo v oblasti návrhu prvkov zelenej infraštruktúry...

Environmentálne hodnotenie, analýzy LCA, EPD a LCC

Analyzujeme environmentálne dopady stavieb na obyvateľa, vyhotovuje analýzu životného cyklu a nákladov životného cyklu služby alebo produktu...

Národné a medzinárodné projekty

Aktívne sa zapájame do riešenia národných a medzinárodných projektov smerujúcich k cieľom prechodu z lineárneho hospodárstva na obehové hospodárstvo...

Networking - quintuple helix

Vytvárame partnerstvá v ochrane životného prostredia v oblasti výskumu a inovácií pre zainteresované strany, ktoré zastupujú kľúčových miestnych aktérov z vládnych, výskumných a vedeckých inštitúcií, spoločností a občanov...

Naša vízia...

Obehové hospodárstve tkz. Cirkulárna ekonomika je nástroj pre stratégiu trvalo udržateľného rozvoja založeného na vytváraní rovnováhy medzi prírodou a ľudskou spoločnosťou. Našou stratégiou NARA-SK, je vytvárať vyvážené a zdravé vzťahy vo výrobe a obchode. Jednotlivé nástroje a metódy cirkulárnej ekonomiky, ktoré aplikujeme, súvisia s motiváciou v znižovaní environmentálnej záťaže. Postupnými krokmi dbáme na dokonalom uzatváraní produkčných tokov tak, aby nevznikal odpad resp. vstupoval ako surovina v rámci výrobno-obchodného reťazca. Aby akýkoľvek odpad nekončil na skládkach, v spaľovniach a nekontaminoval ovzdušie, vodu, pôdu...

49+

ČLENOV A PARTNEROV

Úzko spolupracujeme s organizáciami v rámci EÚ aj mimo EÚ...

9+

REALIZOVANÝCH PROJEKTOV

Zrealizované projekty na národnej a medzinárodnej úrovni na princípe ekonomicky-sociálne-environmentálne...

149+

KOOPERUJÚCICH SUBJEKTOV

Spolupracujúce organizácie v rámci inovatívneho modelu Quintuple Helix...

5

NÁRODNÝCH OCENENÍ

Ocenenia aktivít prispievajúce k ochrane a tvorbe životného prostredia...


Aktuality
 

Podunajská oblasť má obrovský potenciál pre udržateľnú výrobu a skladovanie obnoviteľnej energie. Dodnes je však tento región veľmi závislý od dovozu energie, zatiaľ čo podiel energetickej účinnosti, rozmanitosti a obnoviteľných zdrojov energie je nízky. V súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a cieľmi EUSDR PA2 sa projekt DanuP-2-Gas v...

GREENPASS umožňuje mestám a obciam hodnotiť, optimalizovať a certifikovať rozvojové projekty s ohľadom na 6 hlavných mestských výziev, ktoré zaistia odolnosť voči zmenám klímy. Mimo toho takisto zhodnotí efektivitu uvažovaných nákladov.

Regionálna samospráva pre efektívne implementovanie záverov a požiadaviek plánovania a stratégie regionálneho rozvoja musí integrovať problematiku opierajúcu sa o sociálne , environmentálne a ekonomické hľadisko.

Kontakt

Národná recyklačná agentúra Slovensko
Sídlo: A.Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen                                 Kontaktná adresa: Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen

Kontaktná osoba
Ing. Ján Plesník

Telefónne číslo
+421 905 361 767

Email
naraslovensko@gmail.com

IČO: 42396336

DIČ: 2120446625

IČ DPH: neplatca

Registrácia: reg. č. VVS/1-900/90-46230-1 dňom 26.05.2015, Ministerstvo vnútra SR

Právna forma: 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Dátum vzniku: 26. 05. 2015