en-Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zorganizovala online tematický seminár SHREC

16/12/2020

Tlačová správa: online tematický seminár-SHREC 20.-21.10. 2020, Bratislava ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Počas dvoch dní, 20. -21.10.2020, Slovenská inovačná a energetická agentúra(SIEA) zorganizovala online tematický seminár v súlade s plánom implementácie medzinárodného projektu SHREC, ktorý je financovaný z programu Interreg Europe.Agentúre SIEA sa v krátkom čase podarilo osloviť niekoľko expertov z verejného i súkromného sektora, ktorí sa zaoberajú témou slovenskej legislatívy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a zmiernenia dopadu klimatických zmien a použitých prostriedkov na ich úspešnú implementáciu. Pán Stanislav Laktiš, projektový manažér, SIEA a pani Rima Dijkstra, projektová manažérka a hlavná koordinátorka projektu SHREC, Univerzita aplikovaných vied Hanze v Holandsku spoločne otvorili online seminár. Prvý deň semináru bol zameraný na slovenské národné politiky riadiace oblasť obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti. V tomto bloku vystúpili experti z Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR, ktorí prezentovali príspevky o Slovenskom národnom energetickom a klimatickom pláne, ako aj informovali o legislatíve z oblasti energetickej efektívnosti na Slovensku. Zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR prednášali na tému-politiky na zmiernenie dopadu klimatických zmien. Na túto problematiku nadväzovala aj prezentácia projektových manažérov zo SIEA, ktorí predstavili Operačný program Kvalita životného prostredia. Na záver prvého dňa odznela prezentácia p. Zamkovského z CEPA-Priatelia zeme a p. Robla z Asociácie Budovy pre budúcnosť, ktorí obohatili účastníkov seminára o niekoľko dobrých príkladov z praxe zo slovenských regiónov.Druhý deň online semináru bol venovaný inováciám na Slovensku, pretože Slovenská republika a hlavne SIEA vynakladá veľké úsilie na podporu inovácií, ktoré majú za svoj cieľ prispieť k nízko uhlíkovej energetickej budúcnosti. Ako p. Artur Bobovnický, SIEA, zdôraznil vo svojej prezentácii, SIEA svoju misiu postavila na štyroch základných pilieroch:1/Operačný program Kvalita životného prostredia -udržateľný rozvoj nízkouhlíkovej ekonomiky na Slovensku; 2/Operačný program Výskum a lnovácie-tvorba stabilného prostredia pre inovácie, výskum a rozvoj;3/BIDSF -riadenie fondov na postupné a konečné vyradenie blokov jadrovej elektrárne Bohunice;4/H2020-spolupráca na viacerých medzinárodných projektoch.Podľa Kristíny Korčekovej, CIVITTA Slovakia, za posledné obdobie vyrástlo na Slovensku veľa start-upov z oblasti energetických inovácií. Tieto spoločnosti systematicky pracujú na inteligentných a zelených riešeniach. Ako jeden z najinšpirujúcejších start-upov uviedlaspoločnosť EIT INNOENERGY. Počas seminára sa objavila aj veľmi aktuálna a atraktívna téma, ktorou bez pochyby,vodík ako aj uskladnenie energie, je. Témy prezentovali p. Marián Smik zo Slovenskej batériovej aliancie a p. Peter Hegeduš z Národnej vodíkovej asociácie Slovenska. Záverom je vhodné konštatovať, že agentúre SIEA sa podarilo naplniť hlavné ciele online tematického seminára. Prednášajúci poskytli jasný a detailný prehľad slovenských národných politík, ktorými sa riadi oblasť obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti. A čo viac, účastníci mali možnosť vypočuť si dobré príklady z praxe ako prispieť k nízko uhlíkovej energetickej budúcnosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Medzinárodný projekt SHREC má za cieľ zdokonaliť regionálne a národné politiky, ktoré podporujú zvyšovanie podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a zároveň podporiť výrobu a používanie obnoviteľných zdrojov energie v priemysle, firmách a domácnostiach a v neposlednej rade tým prispieť k nízko uhlíkovej energetickej budúcnosti. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte p. Stanislava Laktiša, GSM: +421918857550, stanislav.laktis@siea.gov.sk.Viac informácií o projekteSHREC nájdete na:

www.interregeurope.eu/shrec

www.facebook.com/shrecproject

www.twitter.com/SHRECproject