Štart projektu tExtended...

Váš partner

pre

Obehové hospodárstvo

Naše hlavné aktivity
 

Prvky zelenej infraštruktúry

Oslovte nášho člena na konzultácie poradenstvo v oblasti návrhu prvkov zelenej infraštruktúry...

Environmentálne hodnotenie, analýzy LCA, EPD a LCC

Analyzujeme environmentálne dopady stavieb na obyvateľa, vyhotovuje analýzu životného cyklu a nákladov životného cyklu služby alebo produktu...

Národné a medzinárodné projekty

Aktívne sa zapájame do riešenia národných a medzinárodných projektov smerujúcich k cieľom prechodu z lineárneho hospodárstva na obehové hospodárstvo...

Networking - quintuple helix

Vytvárame partnerstvá v ochrane životného prostredia v oblasti výskumu a inovácií pre zainteresované strany, ktoré zastupujú kľúčových miestnych aktérov z vládnych, výskumných a vedeckých inštitúcií, spoločností a občanov...


EVVO

Ponúkame environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu...

Naša vízia...

Obehové hospodárstvo tkz. Cirkulárna ekonomika je nástroj pre stratégiu trvalo udržateľného rozvoja založeného na vytváraní rovnováhy medzi prírodou a ľudskou spoločnosťou. Našou stratégiou NARA-SK, je vytvárať vyvážené a zdravé vzťahy vo výrobe a obchode. Jednotlivé nástroje a metódy cirkulárnej ekonomiky, ktoré aplikujeme, súvisia s motiváciou v znižovaní environmentálnej záťaže. Postupnými krokmi dbáme na dokonalom uzatváraní produkčných tokov tak, aby nevznikal odpad resp. vstupoval ako surovina v rámci výrobno-obchodného reťazca. Aby akýkoľvek odpad nekončil na skládkach, v spaľovniach a nekontaminoval ovzdušie, vodu, pôdu...

49+

ČLENOV A PARTNEROV

Úzko spolupracujeme s organizáciami v rámci EÚ aj mimo EÚ...

9+

REALIZOVANÝCH PROJEKTOV

Zrealizované projekty na národnej a medzinárodnej úrovni na princípe ekonomicky-sociálne-environmentálne...

149+

KOOPERUJÚCICH SUBJEKTOV

Spolupracujúce organizácie v rámci inovatívneho modelu Quintuple Helix...

5

NÁRODNÝCH OCENENÍ

Ocenenia aktivít prispievajúce k ochrane a tvorbe životného prostredia...


Aktuality
 

V dňoch 10.1. a 11.1.2023 sme sa ako jediný zástupca V4 zúčastnili úvodného stretnutia projektu tExtended v Helsinkách. Lead partner projektu VTT pripravil pre 20 partnerov projektu skvele zorganizovaný kick-off meeting vo svojich konferenčných a výskumných priestoroch.
Projekt tExdended má za cieľ počas najbližších 4 rokov navrhnúť a otestovať...

Pre rok 2023 sme pre Vás spoločne s partnermi z Českej republiky, EPMA z.s.p.o. - Agentúra pre európske projekty & management a spolok CZECH.UP, pripravili nový projekt Erasmus+Cyberbox - gamifikovaný znalostný program využívajúci umelú inteligenciu podporujúcu podnikavosť dospelých. Predstavuje pokračovanie vznikajúcej platformy pre gamifikované...

Kontakt

Národná recyklačná agentúra Slovensko
Sídlo: A.Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen                                 Kontaktná adresa: Lieskovská cesta 24, 960 01 Zvolen

Kontaktná osoba
Ing. Ján Plesník

Telefónne číslo
+421 905 361 767

Email
naraslovensko@gmail.com

IČO: 42396336

DIČ: 2120446625

IČ DPH: neplatca

Registrácia: reg. č. VVS/1-900/90-46230-1 dňom 26.05.2015, Ministerstvo vnútra SR

Právna forma: 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Dátum vzniku: 26. 05. 2015

© 2020 Národná recyklačná agentúra Slovensko | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!