REPRIK

Rast klastrovej organizácie REPRIK

Zakladajúci členovia záujmového Združenia právnických osôb v súlade s § 20 f až 20j Občianskeho zákonníka, zakladáme toto Združenie s cieľom trvalého rozvoja modernej a systémovej energetickej politiky a rozvoja podnikateľského prostredia s dôrazom na výrobu, distribúciu, investičný rozvoj, výskum, vývoj, vzdelávanie, sociálny rozvoj, ekológiu, prechod z lineárneho hospodárstva na obehové hospodárstvo a podporu konkurencieschopnosti hospodárstva SR.

Regionálny priemyselná inovačná klaster Rimavská kotlina REPRIK, súčasť ÚNIE KLASTROV SLOVENSKA, EUROPEAN CLUSTER COLLABORATION PLATFORM, je nositeľom ocenenia BRONZOVÝ CERTIFIKÁT ESCA. Združujeme zástupcov verejnej správy, samosprávy, podnikateľov, združení, neziskových a vzdelávacích organizácií za účelom rozvoja IÚS (integrovanej územnej stratégie) a implementácie environmentálnych programov EU v regióne Gemer - Malohont podľa jeho potrieb a priorít.

Stratégia rozvoja klastrovej organizácie REPRIK

Základným nástrojom Regionálneho inovačného priemyselného klastra Rimavská kotlina
REPRIK je posilnenie posolstva Európskeho ekologického dohovoru o dôležitosti investícií do
hospodárskych sektorov a infraštruktúry s priamym pozitívnym dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie a na zabezpečenie pružného poskytovania environmentálneho tovaru a služieb.
S cieľom vytvoriť udržateľné pracovné miesta a rast ako súčasť hospodárskeho oživenia EÚ a
zaručiť životaschopnosť jedného z hlavných pilierov európskej ekologickej dohody - prechod na obehové hospodárstvo, je nevyhnutné nasmerovať nové investície do odvetvia odpadového hospodárstva, najmä technológie zberu, triedenia, recyklácie, zhodnocovania na nové ekodizajnové výrobky a ich uplatňovanie v stavebníctve a prvkoch zelenej infraštruktúry.

Hlavné ciele:
· Ekologický región
· Inovatívny región
· Sociálny, spravodlivý a vzdelaný región

Hlavné priority:

· Energetická sebestačnosť

· Zvyšovanie odolnosti regiónu na negatívne dopady zmeny klímy

· Prechod na obehové hospodárstvo

· Sociálne vyvážené pracovné a obývateľné prostredie

Viac NEWSLETTER