Aktuality
 

NARA-SK už od svojho začiatku v roku 2015 neustále propaguje formou osvety, vzdelávania a konzultácii adaptáciu na zmeny klímy na princípe obehového hospodárstva. Ide o technické riešenia prvkov zelenej infraštruktúry v urbanizovanej krajine akým sú napr. zelené strechy, vodopriepustné spevnené plochy, dažďové záhrady a iné.

Kolektív NARA-SK pre Vás pripravil environemntálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. Súčasťou je i hodnotenie integrovaných projektových zámerov rozvoja regiónu, spracovanie štúdií realizovateľnosti na sociálnych dopadoch na obyvateľov, environmentálnych zväzkoch voči prírode a ekonomickej primárnej návratnosti udržateľnosti projektového zámeru a...

Neustály rast obyvateľstva žijúceho mestským spôsobom života spôsobuje väčší dopyt po výstavbe obytných a priemyselných komplexov. Tieto komplexy väčšinou riešia len primárnu úlohu a neriešia dopady stavby na krajinu a obyvateľstvo vhodným návrhom prvkov zelenej infraštruktúry. Medzi prvky zelenej infraštruktúry patria aj retenčno-drenážne...

Podunajská oblasť má obrovský potenciál pre udržateľnú výrobu a skladovanie obnoviteľnej energie. Dodnes je však tento región veľmi závislý od dovozu energie, zatiaľ čo podiel energetickej účinnosti, rozmanitosti a obnoviteľných zdrojov energie je nízky. V súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a cieľmi EUSDR PA2 sa projekt DanuP-2-Gas v...

GREENPASS umožňuje mestám a obciam hodnotiť, optimalizovať a certifikovať rozvojové projekty s ohľadom na 6 hlavných mestských výziev, ktoré zaistia odolnosť voči zmenám klímy. Mimo toho takisto zhodnotí efektivitu uvažovaných nákladov.

Regionálna samospráva pre efektívne implementovanie záverov a požiadaviek plánovania a stratégie regionálneho rozvoja musí integrovať problematiku opierajúcu sa o sociálne , environmentálne a ekonomické hľadisko.

© 2020 Národná recyklačná agentúra Slovensko | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!