Environmentálne hodnotenie dopadov stavby na krajinu a obyvateľa

Zabezpečujeme vypracovanie environmentálnej štúdie, ktorá je odborné posúdenie vplyvu plánovaného projektu výstavby alebo krajinnej úpravy na okolité prostredie a súčasne stanovenie dopadov blízkeho okolia na vlastnú stavbu projektu.

Cieľom je preukázať merateľné výstupy predpokladaného správania sa zámeru v krajine, ktoré poskytnú multikriteriálne hodnotenie projektu pre výsledný schvaľovací proces.

Riešenie 6 faktorov mestských výziev

KLÍMA

BIODIVERZITA

VODA

ENERGIE

VZDUCH


NÁKLADY

Pre koho je určené hodnotenie?

MESTÁ, OBCE

Úplná kontrola nad adaptáciou klímy


Hodnotenie dáva obciam a štátnej správe možnosť zladiť rozvoj miest s klimatickými
adaptačnými cieľmi, overovať dosahovanie týchto cieľov a účinne znižovať riziká a náklady
súvisiace s klímou, napr. tepelné zisky z mestských tepelných ostrovov a elimináciu bleskových povodní.

DEVELOPERI, INVESTORI

Najväčšia pridaná hodnota


Hodnotenie umožňuje vývojárom porovnať výkonnosť klímy s rôznymi možnosťami návrhu, posúdiť kvalitu implementácie a zabezpečiť najlepšiu návratnosť investícií dnes aj v budúcnosti.

PROJEKTANTI, ARCHITEKTI

Nevyhnutný nástroj v plánovaní


Hodnotenie umožňuje projektantom výrazne znížiť prostriedky investované do overovania
konceptov a optimalizovať návrhy týkajúce sa klimatického posúdenia projektov.
Hodnotenie ponúka projektantom zvýšenie časovej efektivity práce a zvýšenie úrovne aj
hodnoty projektov. Štúdia poskytuje ľahko interpretovateľné výsledky, ktoré je aj laik schopný jednoducho posúdiť.

Čo prináša hodnotenie?

Až 100% zlepšenie tepelného výkonu

Zníženie okolitej teploty až o 4°C

Až 90% zníženie tepelných ostrovov (Uhi)

Zníženie hluku až o 10 dB

Zlepšenie kvality života

Optimálna návratnosť investícií, flexibilné oceňovanie

Rozhodnutia sú založené na pomere výkonu a efektivite nákladov

Až 90% úspora času a nákladov