LCA

LCA - Life cycle assessment - analýza životného cyklu

Metóda LCA má pevne danú štruktúru a vykonáva sa podľa medzinárodných noriem radu ISO 14040. Je to jeden z najdôležitejších informačných nástrojov environmentálne orientovanej politiky produktov. Metódu LCA je možné definovať ako zhromažďovanie a vyhodnocovanie vstupov, výstupov a možných dopadov na životné prostredie výrobkového systému počas celého životného cyklu.

Metodika LCA sa skladá zo 4 hlavných fáz:

1. Definície cieľov a rozsahu (Slúži na definovanie, aká veľká časť životného cyklu produktu bude zahrnutá do hodnotenia a na čo bude hodnotenie slúžiť. Popisuje kritériá slúžiace na porovnávanie systémov a zvolený časový horizont.)
2. Inventarizačné analýza (Jej súčasťou je popis materiálových a energetických tokov v rámci produktového systému a predovšetkým jeho interakcie s okolím, spotrebované suroviny a emisie do prostredia. Popisuje všetky významné procesy a vedľajšie toky energie a materiálov.)
3. Hodnotenie vplyvu (Sú tu vypočítavané výsledky indikátorov všetkých dopadových kategórií, vzájomne ich zhodnotená významnosť každej dopadové kategórie normalizáciou, prípadne aj vážením. Výsledkom hodnotenia vplyvu býva tabuľkovej súhrn všetkých vplyvov.)
4. Interpretácia životného cyklu (Zahŕňa kritické preskúmanie, zistenie citlivosti dát a prezentáciu výsledkov.)

Hlavné prínosy metódy posudzovania životného cyklu:

- Porovnávanie environmentálnych vplyvov produktov s ohľadom na ich funkciu.
- Hodnotenie environmentálnych vplyvov s ohľadom na celý životný cyklus produktu.
- Zavedenie hraníc systému pre jasné vyjadrenie rozsahu produktového systému.
- Vyjadrovanie zásahov do životného prostredia nie výpočtom emisných tokov, ale použitím definovaných kategórií vplyvu - prevedenie hmotnostne vyjadrených emisných tokov na konkrétne hodnoty výsledkov indikátorov kategórií dopadu.
- Schopnosť identifikovať prenášanie environmentálnych problémov ako v priestore, tak aj medzi rôznymi kategóriami vplyvu.

Varianty LCA

Od kolísky do hrobu (Cradle-to-grave)
"Od kolísky do hrobu" je plné hodnotenie životného cyklu od ťažby surovín ("kolíska"), cez fázu využívania po fázu likvidácie ("hrob").

Od kolísky po bránu (Cradle-to-gate)
"Od kolísky po bránu" je hodnotenie čiastkového životného cyklu výrobku od ťažby surovín ("kolíska") po továrenské (výstupné) brány (t.j. pred tým, než je transportovaný k spotrebiteľovi). Fázy používania a likvidácie výrobku sú v tomto prípade vynechané. Cradle-to-gate hodnotenia sú niekedy základom pre environmentálne vyhlásenia (stanovenia) o výrobku (EPD) nazvané business-to-business EPD.

Od kolísky po kolísku - výroba v otvorenej slučke (Cradle-to-Cradle alebo Open Loop Production)
"Od kolísky po kolísku" je špecifický druh cradle-to-gate hodnotenia, kedy na konci životnosti výrobku (krok likvidácie) je proces recyklácie. Jedná sa o metódu používanú na minimalizáciu vplyvov na životné prostredie výrobkov využitím praktík udržateľnej výroby, prevádzky a likvidácie. Cieľom je začlenenie sociálnej zodpovednosti do vývoja výrobku.

Od brány po bránu (Gate-to-gate)
"Od brány po bránu" je čiastočná LCA pri pohľade na len jednu hodnotu procesu v celom výrobnom reťazci. Gate-to-gate moduly môžu byť spojené aj neskôr v ich príslušnom výrobnom reťazci a tak vytvoriť úplné cradle-to-gate hodnotenie.

Od zdroja po kolesá (Well-to-wheel)
Je špecifická LCA používané na prepravu pohonných hmôt a vozidiel.