CIRcular City prostredníctvom vzdelávacích metód obehového hospodárstva pre sociálne podniky

CIRC

Názov projektu: CIRcular City prostredníctvom vzdelávacích metód obehového hospodárstva pre sociálne podniky

Skratka: CIRC

Kód projektu : KA220-ADU-7314B502

Trvanie: 24 mesiacov od 01.09.2023 do 31.08.2025

Rozpočet projektu: 250 000 eur

Rozpočet NARA-SK: 49 890 eur

Projekt CIRC je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+.

Partneri:

Národná recyklačná agentúra Slovenska – Slovensko

POROVNÁVACIA VÝSKUMNÁ SIEŤ EV - Nemecko

Mine Vaganti – Taliansko

Združenie pre sociálne družstvá - Poľsko

CSI CENTRUM SOCIÁLNYCH INOVÁCIÍ LTD - Cyprus

Európske centrum pre výskum, vzdelávanie a poradenstvo – Holandsko

Pridružení partneri:

Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK - Slovensko

O projekte

"CIRcular City prostredníctvom vzdelávacích metód obehového hospodárstva pre sociálne podniky" (CIRC) je 24-mesačné partnerstvo spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám, spolu s oblasťou vzdelávania dospelých, do ktorého sú zapojené viaceré subjekty EÚ s predchádzajúcimi odbornými znalosťami. v obehovom hospodárstve, odpadovom hospodárstve a sociálnych inováciách.

Hlavným cieľom projektu je rozvíjať iniciatívy obehového hospodárstva, kariéry a podnikania s cieľom bojovať proti environmentálnym škodám spôsobeným ľudskou činnosťou a sociálnemu vylúčeniu na trhu práce.

Za týmto účelom partneri vytvoria vzdelávací materiál a zrealizujú mobility s cieľom dosiahnuť tieto špecifické ciele:

- Poskytnúť pedagógom dospelých poznatky a metodiky na realizáciu školení určených pre dospelých ohrozených vylúčením ako osoby s nižším príjmom, nedostatočným vzdelaním alebo patriace k etnickým menšinám, ktoré majú záujem o rozvoj kariéry alebo podnikania v odvetví obehového hospodárstva;

- Poskytnúť dospelým, ktorým hrozí vylúčenie ako osobám s nižším príjmom, nedostatočným vzdelaním alebo príslušníkom etnických menšín, znalosti, zručnosti a kompetencie v oblasti obehového hospodárstva;

- Rozvíjať zručnosť, podnikateľské myslenie a sebavedomie dospelých ohrozených vylúčením ako osôb s nižším príjmom, nedostatočným vzdelaním alebo príslušníkov etnických menšín.

Ciele

- Poskytnúť pedagógom dospelých vedomosti a metodiky na realizáciu školení určených pre cieľovú skupinu v rámci obehového hospodárstva;

- Poskytnúť dospelým, ktorým hrozí vylúčenie ako osobám s nižším príjmom, nedostatočným vzdelaním alebo príslušníkom etnických menšín, znalosti, zručnosti a kompetencie v oblasti obehového hospodárstva;

- Rozvíjať zvyšovanie zručností, podnikateľské myslenie a sebadôveru konečnej cieľovej skupiny.

Implementácia:

- Nadnárodné projektové stretnutia;

- Vypracovanie príručky "Posilnenie podnikania v obehovom hospodárstve";

- Výroba školiaceho formátu;

- Implementácia školenia pre pedagógov so zapojením pedagógov dospelých;

- Implementácia miestnych aktivít zahŕňajúcich konečnú cieľovú skupinu;

- Vývoj platformy Hub;

- Miestne online stretnutia;

- Diseminácia projektu a jeho výsledkov.


Výsledky:

1. Sprievodca (WP2) so základnými znalosťami na podporu pedagógov dospelých v ich vzdelávacej ponuke;

2. Školiaci formát (WP3) určený pre pedagógov dospelých obsahujúci metodiku a aktivity, ktoré sa majú implementovať s konečnou cieľovou skupinou v oblasti obehového hospodárstva;

3. Hub platforma (WP4), ktorá bude centrom zdieľania nápadov, koordinácie, vytvárania sietí a párovania na európskej úrovni.

4. Národné konferencie (WP5), kde každý partner zdieľa a šíri výsledky projektu.

Cieľové skupiny:

Všetky úrovne orgánov

SME

Organizácie na podporu podnikania

Podnik, okrem MSP

Široká verejnosť

Sektorová agentúra