Prvky zelenej infraštruktúry

Pojem prvky zelenej infraštruktúry nepredstavujú len vysadené stromy. Ide o komplexné riešenie zadržiavania dažďovej vody, znižovanie hlučnosti, prašnosti a obnovy biodiverzity. Medzi prvky zelenej infraštruktúry patria najmä: Vegetačné strechy, vegetačné steny, priepustné plochy, sadové úpravy, odvodňovacie kanály a výstupky, infiltračné pásy, podzemné nádrže pre infiltráciu, dažďové záhrady, retenčné jazierka, infiltračné nádrže.

Oslovte nášho člena POH,s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" na konzultácie a poradenstvo pri implementácii prvkov zelenej infraštruktúry.