Akcelerácia obehového hospodárstva v textilnom a módnom odevnom priemysle

TEX-DAN

Názov projektu: Akcelerácia obehového hospodárstva v textilnom a módnom odevnom priemysle

Skratka: TEX-DAN

Zmluva o grante č.: DRP0200164 

Trvanie: 30 mesiacov

Rozpočet projektu: 2 716 892,32 euro

Rozpočet NARA-SK: 217 982,20 euro

Projekt TEX-DAN je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci dunajského regionálneho programu Interreg.

Partneri:

Regionálna inovačná agentúra Južného Zadunajska – Maďarsko

JAIP – Juhočeská agentúra na podporu inovácií – Česká republika

Národná recyklačná agentúra Slovenska – Slovensko

Centrum excelentnosti pre obehovú ekonomiku a zmenu klímy – Srbsko

Inštitút pre trvalo udržateľný rozvoj – Slovinsko

Združenie Reginnova NE – Rumunsko

Rozvojová agentúra Republiky srbskej – Bosny a Hercegoviny

Chorvátska agentúra pre MSP, inovácie a investície - Chorvátsko

Regionálna agentúra pre podnikanie a inovácie – Bulharsko

University of Applied Sciences GmbH – Rakúsko

BSC, Business Support Center LTD, Kranj – Slovinsko

IFKA nezisková verejnoprospešná asociácia – Maďarsko

Technická univerzita v Moldavsku a - Moldavsko

Nadácia na ochranu klímy Modrá planéta – Maďarsko

Pridružení partneri:

Paris Lodron Universität Salzbur g - Rakúsko

Hrvatska udruga poslodavaca: HUP - Chorvátsko

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno- tehnološki fakultet - Chorvátsko

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est – Rumunsko

Asociácia TCBL – Rumunsko

Ministarstvo privrede I preduzetništva Republike Srpske

Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK - Slovensko


O projekte

Podunajská oblasť je charakteristická veľkými rozdielmi vo využívaní riešení obehového

hospodárstva v textilnom a módnom hodnotovom reťazci. Napríklad, pokiaľ ide o

manipuláciu s textilom, Nemecko, Rakúsko a Česká republika sú lídrami, zatiaľ čo ostatné

krajiny majú čo robiť, aby ich dobehli. V mnohých aspektoch – vrátane obehovosti – textilné

a módne odvetvia zaostávajú za ostatnými odvetviami.

Okrem toho je v celom dunajskom regióne nízke povedomie o kruhových riešeniach. Preto

partnerstvo TEX-DAN súhlasí s tým, že je potrebné zlepšiť znalosti, prístupy, povedomie o

inovatívnych technológiách, podporných opatreniach a politických zmenách vedúcich k

úspešnej integrácii obehového hospodárstva v textilnom priemysle. Potrebné sú aktivity na

zvyšovanie povedomia, zapojenie zainteresovaných strán a vzdelávanie.

Cieľ projektu

Prijať technológie v malých a stredných podnikoch na zvýšenie riešení obehového

hospodárstva v textilnom a módnom priemysle.

Cieľom projektu TEX-DAN je zlepšiť miestne, regionálne a národné politiky podporujúce

obeh. Cieľom projektu je stimulovať nadnárodnú spoluprácu a výmenu poznatkov a vytvoriť

rôzne udržateľné formy nadnárodnej spolupráce. TEX-DAN demonštruje komplexné

partnerstvo so 14 projektovými partnermi a 7 strategicky pridruženými partnermi.

Geografické pokrytie je široké, zahŕňa 11 krajín z dunajského regiónu a jedno medzinárodné

združenie. Partnerstvo (strategicky pridružení partneri) pozostáva z jednej regionálnej

inovačnej agentúry, 6 regionálnych/národných rozvojových agentúr/verejných orgánov, jednej

nadácie, 3 vysokoškolských inštitútov, 5 organizácií na podporu podnikania, 4 záujmových

skupín/MVO a jedného medzinárodného združenia. Všetci partneri významne prispievajú k

cieľom TEX-DAN.


Cieľom projektu TEX-DAN je zlepšiť obeh v hodnotovom reťazci textilného a módneho

priemyslu prostredníctvom nadnárodnej spolupráce v podunajskom regióne. Hlavný dôraz sa

kladie na štyri oblasti:

1. Bioekonomické oblečenie

2. Dizajn v obehovom hospodárstve

3. Obehové hospodárstvo vo výrobných procesoch

4. Recyklácia


Dôležitou súčasťou projektu je prenos znalostí do malých a stredných podnikov (MSP), ktorý

je umožnený rozvojom opatrení na zvýšenie informovanosti, koncepcií školení a riešení

osvedčených postupov z Nemecka, Rakúska a Českej republiky. Miestni, regionálni a

celoštátni politickí činitelia dostávajú odporúčania pre ďalší rozvoj podmienok právneho

rámca.


Konkrétne ciele:

- Zlepšenie miestnych, regionálnych a národných politických rámcových podmienok v

textilnom a módnom priemysle v dunajskom regióne

- Zlepšenie akceptácie technológií používaných v hodnotovom reťazci textilného a

módneho priemyslu

- Nadviazanie nadnárodnej spolupráce pri zavádzaní technológií, ktoré umožňujú

zvýšenie obehovosti


Cieľové skupiny:

Všetky úrovne orgánov

SME

Organizácie na podporu podnikania

Podnik, okrem MSP

Široká verejnosť

Sektorová agentúra