Obehové hospodárstvo

Obehové hospodárstvo tkz. Cirkulárna ekonomika je nástroj pre stratégiu trvalo udržateľného rozvoja založeného na vytváraní rovnováhy medzi prírodou a ľudskou spoločnosťou. Našou stratégiou NARA-SK, je vytvárať vyvážené a zdravé vzťahy vo výrobe a obchode. Jednotlivé nástroje a metódy cirkulárnej ekonomiky, ktoré aplikujeme, súvisia s motiváciou v znižovaní environmentálnej záťaže. Postupnými krokmi dbáme na dokonalom uzatváraní produkčných tokov tak, aby nevznikal odpad resp. vstupoval ako surovina v rámci výrobno-obchodného reťazca. Aby akýkoľvek odpad nekončil na skládkach, v spaľovniach a nekontaminoval ovzdušie, vodu, pôdu.


Musí to byť dlhodobý aj nezvratný proces. A ten treba správne technologicky i ekonomicky nastaviť. Preto dbáme, aby v dodávateľsko-obchodnom reťazci nevznikala "malá domov". Máme tým na mysli akékoľvek investície zamerané na zisk z obchodnej transakcie s krátkodobým alebo dokonca negatívnym environmentálnym dopadom. Dištancujeme sa od vyberania daní a poplatkov, ktoré neslúžia pre podporu projektov na zníženie environmentálnej záťaže, ale na prežívanie novej formy eko-byrokracie.

Na pozitívnych príkladoch presviedčame našich členov a partnerov, že prosperita z environmentálne pozitívneho správania prináša nielen kvalitu životného prostredia, ale aj dlhodobý ekonomický profit a zamestnanosť. To čo technický rozvoj spôsobuje - nezamestnanosť v spoločnosti - to nahrádzame novou prácou. Popritom dbáme, aby tieto nové pracovné príležitosti boli spravodlivo spoločensky ohodnotené. Aby sa nestalo, že kvôli bezohľadnosti nezaniknú skôr ako vstúpia na trh.

Sme presvedčení, že tak ako pre prírodu platí zákon zachovania energie, pre našu civilizáciu a slobodný trh musí platiť zákon zachovávania práce a ľudskej tvorivosti. Príroda sa našťastie na rozdiel od človeka nedá oklamať. Sme otvorený pre každého, kto nielen pozná, ale aj ctí aspoň jeden z týchto troch princípov: Environmentálny - Ekonomický - Sociálny.

Ocenenia NARA-SK

Národný energetický klaster NEK 2019

Udelené v rámci konferencie ENERGOFUTURA 2019 za vynikajúce inovatívne riešenia projektov a osobitý trvalý prínos v oblasti energetickej a environmentálnej východy i poradenstva

Zelený Merkúr 2018

Projekt CE HOUSE - Dom vyhotovený z materiálov zo zhodnotených odpadov na princípe cirkulárnej ekonomiky

Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2017

Projekt CE HOUSE - Dom vyhotovený z materiálov zo zhodnotených odpadov na princípe cirkulárnej ekonomiky

Zlatý Mravec 2015

Projekt Inovatívne riešenia pre klimatické zmeny na princípe obehového hospodárstva