Networking

Inovatívny model Quintuple Helix: globálne otepľovanie ako výzva a hnacia sila inovácie

Inovačný model Triple Helix sa zameriava na vzťahy medzi univerzitami a priemyslom. Štvornásobná skrutkovica vkladá trojitú skrutkovicu tým, že ako štvrtú skrutkovicu pridáva "mediálnu a kultúrnu verejnosť" a "občiansku spoločnosť". Inovačný model Päťnásobná špirála je ešte širší a komplexnejší, pretože kontextualizuje štvornásobnú špirálu a navyše pridáva špirálu (a perspektívu) "prírodného prostredia spoločnosti". Triple Helix výslovne uznáva význam vysokoškolského vzdelávania pre inovácie. V jednej interpretačnej línii by sa však dalo tvrdiť, že Triple Helix kladie dôraz na produkciu a inováciu znalostí v ekonomike, takže je kompatibilná so znalostnou ekonomikou. Štvornásobná skrutkovica už podporuje perspektívu znalostnej spoločnosti a znalostnej demokracie pre produkciu a inováciu znalostí. V porozumení štvornásobnej špirály vyžaduje udržateľný rozvoj znalostnej ekonomiky koevolúciu so znalostnou spoločnosťou. Päťnásobná helix zdôrazňuje nevyhnutný socioekologický prechod spoločnosti a ekonomiky v dvadsiatom prvom storočí; preto je Quintuple Helix ekologicky citlivý. V rámci inovačného modelu Quintuple Helix je tiež potrebné považovať prírodné prostredie spoločnosti a hospodárstva za hybnú silu produkcie a inovácie znalostí, a teda definovať príležitosti pre znalostnú ekonomiku. Európska komisia v roku 2009 označila socioekologický prechod ako hlavnú výzvu pre budúci plán rozvoja. Quintuple Helix tu podporuje formovanie situácie prospešnej pre obe strany medzi ekológiou, znalosťami a inováciami a vytváraním synergií medzi ekonomikou, spoločnosťou a demokraciou. Globálne otepľovanie predstavuje oblasť ekologického záujmu, na ktorú možno s väčším potenciálom uplatniť inovačný model Quintuple Helix.

Inovatívny model prístupu

Päťnásobný model inovácie Quintuple Helix tvorí interakciupiatich podsystémov (helixov): vzdelávanie - podnikanie - verejná správa a samospráva - verejnosť - prostredie v ekonomike založenej na vedomostiach.

Sociálna ekológia a ochrana životného prostredia pre inovácie, udržateľný rozvoj a hospodársky rast.

Rámec päťnásobnej špirály možno opísať pomocou modelov znalostí, ktoré rozširuje, a pomocou piatich podsystémov (helixov), ktoré obsahuje.V päťnásobnom modeli riadenom špirálou sa vytvárajú a transformujú vedomosti a know-how a cirkulujú ako vstupy a výstupy spôsobom, ktorý ovplyvňuje prírodné prostredie. Sociálno-ekologické interakcie prostredníctvom štvornásobného a päťnásobného helixu sa dajú využiť na definovanie príležitostí pre vedomostnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku, ako sú inovácie na riešenie udržateľného rozvoja vrátane zmeny klímy.

Účinky investícií do vzdelávania na udržateľný rozvoj v päťnásobnej špirále

Zdroj vedomostí je najdôležitejšou "komoditou" v päťnásobnej špirále. Obeh vedomostí neustále stimuluje nové vedomosti. Výsledkom je, že všetky systémy v päťnásobnej špirále sa navzájom ovplyvňujú vedomosťami, aby podporili udržateľnosť prostredníctvom nových, pokrokových a priekopníckych inovácií.