OD SLOV K ČINOM!

29.04.2022

Autor: Matej Plesník, DiS.

NARA-SK už od svojho začiatku v roku 2015 neustále propaguje formou osvety, vzdelávania a konzultácii adaptáciu na zmeny klímy na princípe obehového hospodárstva.  Ide o technické riešenia prvkov zelenej infraštruktúry v urbanizovanej krajine akým sú napr. zelené strechy, vodopriepustné spevnené plochy, dažďové záhrady a iné.

NARA-SK preniesla tieto svoje vedomosti v roku 2019 na realizačnú firmu POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik", ktorý uvedené technické riešenia realizuje.

Dňa 26.4.2022 sme sa zúčastnili odovzdávania cien Zelený Merkúr 2022, ktorá zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraj. Náš člen POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" v silnej konkurencii získal diplom za prezentovanie príspevku ENVIRONMENTÁLNE SPEVNENÉ PLOCHY NA PRINCÍPE OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA.


Zelený Merkúr

Cieľom súťaže Zelený Merkúr je podporiť a zviditeľniť organizácie, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov. Kritériami pre hodnotenie aktivít firiem sú rozvoj a realizácia iniciatív podporujúcich obehové hospodárstvo, alebo ktoré sú navrhované tak, aby mali pozitívny vplyv na niekoľko etáp životného cyklu a obchodná výmena iniciatív.

Doplňujúcim kritériom je účasť v dobrovoľných schémach, ako sú Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, Environmentálne označovanie produktov, Environmentálne technológie a Zelené verejné obstarávanie.