Záznam konference TEXWASTE 2024, Hradec Králové, 22.05.2024

12.06.2024

autor: Ing. Ján Plesník  

Záznam konference TEXWASTE 2024 (22.5.2024)

Anotácia

Textilný a odevný priemysel v EÚ je hospodársky významný a v obehovom hospodárstve zohráva významnú úlohu. Zahŕňa viac ako 160 000 podnikov a zamestnáva 1,5 milióna ľudí. V akčnom pláne EÚ pre obehové hospodárstvo z roku 2020 a v aktualizácii priemyselnej stratégie z roku 2021 sa textilné odvetvie identifikuje ako kľúčový hodnotový reťazec výrobkov. Vyznačuje sa naliehavou potrebou a silným potenciálom prechodu na udržateľnú a obehovú výrobu, spotrebu a obchodné modely. Podľa Stratégie EÚ v oblasti udržateľných a obehových textílií sú potrebné významné zmeny. Je dôležité odchýliť sa od lineárneho spôsobu navrhovania, výroby, používania a zneškodňovania textilných výrobkov, ktorý prevláda v súčasnosti, pričom je najmä potrebné obmedziť rýchlu módu. Európska zelená dohoda a akčný plán pre obehové hospodárstvo umožňuje environmentálnu a sociálnu udržateľnosť textilného sektora. Ten patrí medzi sektory s najväčšou náročnosťou na zdroje spôsobujúce významné negatívne environmentálne externality. Dôraz je na regionálnych riešeniach obehového hospodárstva a občianskej angažovanosti.

Obehové hospodárstvovytvára nové produkty kolaboráciou všetkých aktérov modelu QUADRUPLE HELIX s cieľom ekologickej stability krajiny a ekonomickej udržateľnosti rozvoja regiónu s dopadom na sociálne spravodlivé pracovné a obývateľné prostredie modelu inovácie QUINTUPLE HELIX. Model inovácie QUADRUPLE HELIX pozostáva zo štyroch hlavných aktérov v inovačnom systéme: veda a vzdelávanie, politika, priemysel a spoločnosť. Občianska spoločnosť sa stáva významnou súčasťou integrácie inovačných aktivít systémového riešenia pre rozvoj regiónov. Model inovácie QUINTUPLE HELIXvytvára kvalitné, konkurencieschopné, sociálne zodpovedné podnikateľské prostredie prostredníctvom úzkej spolupráce s regionálnou samosprávou, akademickou sférou a výskumom aplikovaným v praxi a znalostnou verejnosťou v ekonomike založenej na vedomostiach.

Kolaborácia v obehovom hospodárstvepredstavuje pre tvorbu produktov stanovenie spoločného cieľa udržateľného rastu dosahovaného spoluprácou, vzájomnou pomocou a spoločnou zodpovednosťou všetkých aktérov. Produkty obehového hospodárstva spotrebovávajú čo najmenej primárnych zdrojov i energií. Zároveň pri ich realizácii sú preferované obnoviteľné zdroje materiálov zo zhodnotených odpadov. Nové produkty musia spĺňať požiadavku opakovaného užívania, opraviteľnosti, zlepšovania, recyklovateľnosti alebo environmentálne prijateľnej rozložiteľnosti a to pri neustálom znižovaní uhlíkovej stopy.

Hodnotové reťazce produktovzačínajú na začiatku životného cyklu produktu jeho vývojom, výskumom, výrobou na základe analýzy životného cyklu LCA. Základom predchádzania vzniku odpadov je tvorba nových produktov za dodržiavania hierarchie nakladania odpadov – dlhodobé využívanie, opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie na inovatívne produkty, zneškodnenie. Jedným z najdôležitejších bude zaiste EPR (rozšírená zodpovednosť výrobcov). Tá bude pre výrobcov textilných produktov znamenať, že na základe hodnotového reťazca ESPR (ekodizajn pre reguláciu trvalo udržateľných produktov) budú výrobcovia povinní si vytvoriť životný cyklus produktu (LCA) prestanovenie poplatkov spojených s nákladmi na zber, triedenie a ďalšie zhodnotenie ich výrobku. To im umožní, aby hodnota produktu (LCC) zohľadnila nielen nakladanie (zber, triedenie, zhodnocovanie) s ich výrobkom po ukončení primárneho určenia, ale aj poplatky na výskum, vývoj a edukáciu v danej problematike.

Textilný ekosystém si vyžaduje vysokokvalifikovanú pracovnú silu, ktorá by dokázala využiť potenciál pracovných príležitostí. Tie prináša digitálna a zelená transformácia. Odvetvie zápasí s ťažkosťami v úsilí prilákať kvalifikované mladé talenty, pričom MSP pôsobiace v textilnom ekosystéme brzdí nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Mimoriadne dôležité sú oblasti ako ekodizajn, vývoj vlákien, inovačná výroba, opravy a opätovné použitie textílií. Na nadobudnutie potrebných zručností je potrebné počiatočné, ako aj kontinuálne odborné vzdelávanie, príprava vrátane učňovskej prípravy, digitalizované hodnotové a zážitkové vzdelávanie.

Rozvoj subjektov sociálnej ekonomiky (SSE) je nevyhnutný na to, aby bol dosiahnuteľný skutočne inkluzívny prechod. Doplnkovo ​​a v synergii s obehovým hospodárstvom je nevyhnutný pre ekologickú transformáciu. Bude kľúčový pre zabezpečenie začlenenia tých, ktorých sa táto zmena najviac dotkne. SSE je ekonomický model, ktorý je svojou povahou aktérom sociálnej a ekologickej transformácie.

Malé a stredné podniky (MSP-SME) majú lepšiu šancu vstúpiť do globálnych hodnotových reťazcov prostredníctvom sociálnej ekonomiky. Dosiahnutie lepšej efektívnosti využívania zdrojov v Európe a pomoc MSP úspešne sa začleniť do globálnych hodnotových reťazcov si vyžaduje väčšiu medzinárodnú spoluprácu. Aby boli MSP-SME pôsobiace v oblasti efektívneho využívania zdrojov úspešné v medzinárodnej konkurencii, musia hľadať medzinárodných partnerov nielen na predaj svojich výrobkov, ale aj ako zdroj surovín. Spolupráca subjektov sociálnej ekonomiky umožní získať prístup k výskumu, poznatkom alebo zručnostiam v rámci celého hodnotového reťazca. Takúto spoluprácu často uľahčujú klastre, ktoré sú pre MSP-SME skutočnými "odrazovými mostíkmi". Na jednej strane umožňujú MSP-SME prístup na medzinárodne trhy a na druhej strane im umožňujú vstúpiť do obchodnej spolupráce a rozvíjať dlhodobé strategické partnerstvá v rámci celých hodnotových reťazcov a naprieč nimi. Okrem toho môžu MSP-SME využívať medzinárodné kontakty a siete, ktoré už zriadili medzinárodné firmy, univerzity a iné inštitúcie v ich klastroch. Klastre vytvárajú základ pre kolaboratívne hospodárstvo v Regionálnych centrách obehového hospodárstva.

Regionálne centrum obehového hospodárstva je ekologický, ekonomicky efektívny a sociálne spravodlivý systém obehového hospodárstva v regióne modelu QUINTUPLE HELIX orientovaný na obyvateľov. Na družstevnej forme vytvára kolaboratívne hospodárstvo s vlastným sociálnym a investičným fondom. Integrované riešenia sú hodnotené a monitorované na merateľných sociálnych, environmentálnych a ekonomických ukazovateľoch. Účelom založenia Regionálneho centra obehového hospodárstva je vytvorenie environmentálne ohľaduplného, ekonomicky efektívneho a sociálne na občana orientovaného systému obehového hospodárstva v regióne. Znamená to odklon od tradičného chápania úlohy odpadového hospodárstva k inovatívnemu pohľadu na odpad, ako možný zdroj príležitostí a surovín. Regionálne centrá obehového hospodárstva tvoria systémové prístupy pre všetky oblasti rozvoja regiónu. Spoločne tvoria na základe kolaborácie integrované riešenia s dopadom na prostredie a obyvateľov.

Kľúčové slová

Obehové hospodárstvo, klaster, hodnotový reťazec, regionálne centrum obehového hospodárstva, sociálna ekonomika.

Keywords:

Circular economy, cluster, value chain, regional hubs of circular economy, social economy.

(Zdroj: Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2024 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2008/98/ES o odpade, Stratégie EÚ v oblasti udržateľných a obehových textílií, Akčný pláne EÚ pre obehové hospodárstvo z roku 2020, Aktualizácia priemyselnej stratégie z roku 2021, Európska zelená dohoda, články NARA-SK)

Príloha: Prezentácia NARA-SK