Ako naplniť ambiciózne ciele s odpadmi?

05.05.2021

Diskusia o víziách v odpadovom hospodárstve

Nové vedenie envirorezortu sa ihneď po nástupe pustilo do práce - prišli novelizácie, nápady, pripravujú sa nové stratégie. Výsledkom tejto iniciatívy bola aj veľká novela zákona o odpadoch, ktorá priniesla takmer osemdesiat novelizačných bodov. V hospodárení s odpadmi máme ambiciózne ciele, no dôležité bude všetko nastaviť tak, aby sme ich dokázali splniť. A zapojiť všetkých aktérov tak, aby im to dávalo aj ekonomický zmysel.

Kde sú slabé miesta?

10.00 - 11.30 h

V prípade odpadov z obalov na tom v porovnaní so štátmi EÚ nie sme najhoršie, naopak pri komunálnych odpadoch neplníme svoje ciele. Kde vidíte dôvod a v čom sa ešte môžeme zlepšovať? Ako urýchliť triedenie a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktorého zber sa na Slovensku rozbieha len pomaly?

Čo prináša novela zákona o odpadoch a obaloch? Ako sa menia povinnosti a zodpovednosť výrobcov? Vytvoria sa lepšie podmienky pre obce pri zbere a separovaní komunálnych odpadov?

Aké nástroje môžu u obyvateľov posilniť povedomie o užitočnosti odpadu - ekonomické sankcie alebo skôr osveta? Kde vidíte príčiny envirokriminality, či už neoprávneného nakladania s odpadom, alebo vzniku početných čiernych skládok?

Juraj Smatana, štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia SR
Hana Nováková, generálna riaditeľka, ENVI - PAK
Radomír Brtáň, podpredseda ZMOS, starosta obce Košeca
Miroslav Jakuš, riaditeľ, Inisoft

Moderuje: Zuzana Kovačič Hanzelová, denník SME

Cirkulárna ekonomika

12.00 - 13.30

Od roku 2015 je kľúčovou témou v EÚ aj cirkulárna ekonomika. Jedným z jej dôležitých prvkov je účinná minimalizácia a zhodnocovanie odpadov. Ako hodnotíte prípravu Slovenska na takúto transformáciu ekonomiky a kde vidíte miesto spracovateľov odpadov? Aké konkrétne kroky sme už urobili?

Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora Bratislavy
Ivana Maleš, Inštitút cirkulárnej ekonomiky
Miroslav Futrikanič, generálny riaditeľ, SK-TEX, Bratislava
Juraj Plesník, konateľ, PR Krajné STERED
Marián Kobolka, spoluzakladateľ, JRK Slovensko

Moderuje:Zuzana Kovačič Hanzelová, denník SME