BioConnect: prepojenie teórie a praxe v biohospodárstve

25.06.2024

autor: Ing. Ján Plesník   

Cieľom podujatia je predstaviť príklady dobrej praxe, identifikovať výzvy, navrhnúť možnosti efektívnej spolupráce a urýchliť tak integráciu témy biohospodárstva do vzdelávacích procesov na všetkých úrovniach vzdelávania.

A opäť Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK bol v centre diania.

Prepájanie relevantných subjektov v rámci celej inovačnej reťaze a budovanie ukážkového strategického regiónu v oblasti biohospodárstva v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) má potenciál podporiť riešenie výziev v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania.

BioGov.net projekt sa zameriava na identifikáciu inovatívnych formátov vo vzdelávaní v oblasti biohospodárstva s osobitným zameraním na odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie. Jednou z kľúčových charakteristík projektu je využitie kreatívnych a umeleckých prístupov na zvýšenie atraktivity biohospodárstva ako perspektívnej oblasti pre štúdium a budúcu kariéru.

Komunikácia týchto tém cieľovým skupinám a širokej verejnosti, ako aj podpora inkluzívnych prístupov, zabezpečí rovnosť príležitostí pre všetkých záujemcov o vzdelávanie (formálne/neformálne) a prácu v tomto sektore, čím sa urýchli zelená transformácia, ktorá môže významne prispieť k zatraktívneniu regiónu BBSK.

Ciele:

● Inšpirovať prostredníctvom príkladov dobrej praxe priamo z regiónu.

● Preskúmať súčasný stav integrácie témy biohospodárstva.

● Identifikovať nové spôsoby výučby, ktoré sú prispôsobené potrebám biohospodárstva.

● Identifikovať zručnosti potrebné pre prax a pracovné profily v oblasti biohospodárstva.

● Prediskutovať odporúčania pre začlenenie témy biohospodárstva do vzdelávania.

● Overiť záujem o vytvorenie databázy exkurzií v oblasti biohospodárstva.

● Podporiť spoluprácu a výmenu znalostí medzi rôznymi aktérmi v rámci inovačného reťazca.

● Prepojiť pedagógov, výskumníkov, zástupcov z praxe a ostatných zainteresovaných so zámerom vytvorenia efektívnych pracovných skupín (platforma BioConnect).

Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK prezentoval kolaboratívny prístup spolupráce podľa modelu QUADRUPLE HELIX. Zástupcovia REPRIK priniesli na podujatie vzdelávací program na obehové biohospodárstvo pre sociálne podniky "ÚDRŽBÁR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA". Národná Platforma Energetických Environmentálnych Klastrov a Združení Slovenska – NPEECA predstavuje sieť regionálnych klastrov, ktoré postupne zakladajú Regionálne centrá obehového hospodárstva – RCOH, ako systémové riešenie prechodu na obehové hospodárstvo. To je založené na tvorbe nových produktov využívaním inovačný potenciál vzdelávania. Výstupom sú Integrované územné investície (IÚI). v jednotlivých regiónov. Príkladom je zámer (IÚI) pre Regionálneho centra obehového hospodárstva Gemer - Malohont (RCOH GM).

Aktivity REPRIK v oblasti vzdelávania sa stali príkladom dobrej praxe v rámci medzinárodného projektu "CIRcular City prostredníctvom vzdelávacích metód obehového hospodárstva pre sociálne podniky". Projekt vytvára partnerstvo spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám, spolu s oblasťou vzdelávania dospelých, do ktorého sú zapojené viaceré subjekty EÚ s predchádzajúcimi odbornými znalosťami. v obehovom hospodárstve, odpadovom hospodárstve a sociálnych inováciách.