Budúcnosť spravodlivej transformácie

29.02.2024

Autor: Ing. Ján Plesník

Vstalo slnko spoza hory,

po nebíčku kráča,

ide budiť včielku, lienku,

na konárku vtáča.

A sa smeje, svetlo leje,

žiar a radosť všade,

žeby zrelo žitko v poli,

čerešienky v sade.

(Ľudmila Podjavorinská ,Čin-Čin)

Konferencia - Budúcnosť spravodlivej transformácie sa zmenila na zážitkové učenie sa. Bola záverečným podujatím uzatvárajúcim poradenskú podporu, ktorá bola poskytovaná Európskou komisiou Slovensku pri príprave a implementácii plánov ukončovania ťažby uhlia na hornej Nitre a Plánu spravodlivej transformácie územia.

Aktéri Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI), Európskej komisie a spoločnosti PwC prítomným zrozumiteľne vysvetlili, že BUDÚCNOSŤ nie je len o lobistických projektoch pre získanie podporných finančných zdrojov, ale o spolupráci všetkých bez rozdielu veku, pohlavia, vzdelania pre hľadanie vyvážených prístupov tvorby integrovaných projektov rozvoja regiónov a riešenia záväzkov voči prostrediu (enviro), udržateľného hospodárskeho rastu (economic) a vytvorenie sociálne spravodlivých pracovných miesta a obývateľného prostredia (social).

Prezentovali uplatnenie SPRAVODLIVEJ požiadavky všetkých vekových kategórií, aby prístup k tvorbe zámerov rozvoja v regiónoch bol nestranne hodnotený a rešpektoval i právo iných. Teda aj tých, ktorí majú svoje vízie a možno im vzhľadom na vek chýbajú skúsenosti získané životom. Oni však vedia priniesť hodnoty pre udržateľnosť v oblastiach, ktoré sú im blízke a ktorým rozumejú. Spravodlivej kritiky sa pravdu milovný človek nebojí, ale ju prijíma ako nezaujaté rozhodnutie.

TRANSFORMÁCIE sa preto nemôžu selektívne týkať len vybraných oblastí (ekonomická, sociálna, školstvo, príroda,..), ale je to premena myslenia, ktorá pretvára pôvodný ekonomický trhový model lineárneho hospodárenia na systémové riešenia kolaboratívneho obehového hospodárstva. Obehové hospodárstvo je systém tvorby produktov za účasti všetkých aktérov modelu QUADRUPLE HELIX pre ekologickú stabilitu krajiny a ekonomickú udržateľnosť rozvoja regiónu s dopadom na sociálne spravodlivé pracovné a obývateľné prostredie modelu QUINTUPLE HELIX.

Ďakujeme, že záverečná konferencia bola vo Zvolene, v Divadle Jozefa Gregora Tajovského, vedľa parku Ľudovíta Štúra. Symboliku daru Jozefa Gregora Tajovského, "zachytiť realitu nielen pravdivo a kriticky", ste uplatnili pri zhodnotení doterajších procesov FST na Slovensku. Ľudovít Štúr zastupoval na uhorskom sneme Zvolen, aby prebudil národ k činom, vedomiu vlastného štátu a právu na štátnu svojbytnosť. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) so spoločnosťou PwC zastupovali pre EK záujmy Slovenska pre obnovu regiónov po ukončení ťažby fosílnych palív. Lepšie miesto a symboliku pre záverečnú konferenciu ste nemohli ani vybrať.

Slovensko je súčasťou Makroregiónu Podunajskej oblasti. Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť (EUSDR) priniesla medzinárodnú spoluprácu krajín prostredníctvom projektov Interreg DTP. V konzorciách projektov sa zapájajú do hľadania najlepších riešení zástupcovia všetkých aktérov rozvoja - štátna a verejná správa a samospráva, podnikatelia, vzdelávacie inštitúcie a občiansky sektor. Ich výstupy sú riešenia na tvorbe nových produktov podľa princípov obehového hospodárstva na troch pilieroch udržateľnosti: environmentálne, ekonomicky a sociálne. Aplikácia jednotlivých výstupov je založená na regionálnych prístupoch v systémovom riešení prechodu na obehové hospodárstva v Regionálnych centrách obehového hospodárstva - RCOH. Nositeľom sieťovania pre RCOH sú regionálne klastre - záujmové združenia právnických osôb.

Dovoľujem si odporučiť niekoľko príkladov dobrej projektovej praxe Interreg DTP, ktoré pomôžu rýchlejšiemu nastaveniu aplikácie regionálnych perspektív rozvoja v kontexte spravodlivej transformácie.

Obehové hospodárstvo v regionálnej samospráve

Regionálne centrum obehového hospodárstva-RCOH

REUSE Centrum - TEXTIL

Inovatívny model riadenia energetickej bezpečnosti a rozmanitosti v podunajskej oblasti kombináciou bioenergie s prebytkom obnoviteľnej energie.

Príklady regionálnych integrovaných investícií v BBSK

Učiace sa Slovensko - prinášame nové riešenia pre sociálnu ekonomiku

Taxonómia EU - Program Slovensko 2021-2027