Certifikácia EVVO – prihlášky do pilotného procesu certifikácie do 29.02.2024

15.02.2024

Autor: Ing. Ján Plesník

Dňa 13.02.2024 sa uskutočnil za účasti viac ako 100 účastníkov celoslovenský webinár zameraný na informácie o pripravovanej Certifikácii poskytovateľov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO).

Počas stretnutia boli zodpovedané otázky:

  • Prečo certifikácia? – vysvetlenie zámerov a cieľov
  • Kto je za tým? – pracovný tím, systém práce
  • Kde sa nachádzame? – hlavné míľniky a pilotný ročník
  • Ako môžem participovať? – pozvánka k spolupráci na pilotnom ročníku, dotazník

Viac:

Prezentácia Certifikácie EVVO TU.

Certifikácia je systém pre posúdenie kvality poskytovateľov EVVO, udelenie certifikátu a značky certifikovaný poskytovateľ EVVO. Nastavuje štandardy pre túto oblasť a zameriava sa na činnosti, ktorými vie poskytovateľ ovplyvniť jej kvalitu – riadiace procesy, envirovýchovní pracovníci, aktivity a služby v EVVO, prevádzka poskytovateľa (jeho ekologická stopa).

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je garantom Certifikácie EVVO. Spoločne s flexibilným pracovným tímom a za podpory samosprávnych krajov predstavila zámer spustiť pilotný ročník certifikácia EVVO od mája 2024.

Dotazník pre prihlásenie sa do pilotného ročníka - potrebné vyplniť do 29. februára 2024!

Pilotný ročník certifikácie EVVO (google.com)