CIRcular City- medzinárodný míting v poľskom Koníne

28.03.2024


V dňoch 19.-22.3.2024 sa uskutočnilo v poľskom Koníne stretnutie partnerov projektu CIRcular City prostredníctvom vzdelávacích metód obehového hospodárstva pre sociálne podniky-CIRC

Konzorcium partnerov pozostáva zo zástupcov krajín z Poľska, Nemecka, Holandska, Talianska, Cypru a Slovenska, ktoré zastupuje NARA-SK.

Projekt CIRC, schválený v rámci programu ERASMUS+ s kódom KA220-ADU-7314B502. Tento projekt vo svojej podstate rieši vzdelávanie obehového hospodárstva pre sociálne podniky, nastavuje metodiku vzdelávania a jeho praktickú aplikáciu v platformách HUB- Regionálne centrá obehového hospodárstva RCOH. Projekt rieši konkrétne otázky obsahovej náplne pre zamestnávanie a vzdelávanie nízko kvalifikovanej pracovnej sily v sektore sociálnych podnikov na prístupoch obehového hospodárstva.

V rámci pracovných stretnutí sme navštívili ako prvý sociálny podnik Razem dla Środowiska (Spoločne pre Životné Prostredie) v gmine Ostrowite a Powidz. Podnik sa venuje zberu a triedeniu rôznych druhov odpadov a údržbe zelene a okolia, zemným prácam a rekultivácii pôdy a podzemných vôd. Zriaďovateľom sú miestne samosprávy, ktorý je pekným príkladom kooperácie a využívania vlastných zdrojov, či už produktových, lokálnej zamestnanosti, poskytujú služby pre 7000 obyvateľov. Sociálne družstvo "Spoločne pre Životné Prostredie" bolo založené 17. októbra 2019 Gminou Ostrowite a Gminou Powidz. Hlavným cieľom iniciatívnej skupiny bolo vytvorenie medziobecného subjektu, ktorý by plnil úlohy v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a zároveň umožňoval spoločenskú aktivizáciu obyvateľov oboch obcí.

V ten istý deň sme navštívili tiež lokálne stravovacie zariadenie Bistro Przystanek 21 (Bistro Zastávka 21). Okrem príležitosti ochutnať výbornú domácu poľskú kuchyňu sme mali možnosť vidieť, ako sa dajú aj v takomto druhu podnikania využiť všetky lokálne zdroje potravín, zamestnancov, ale aj obnoviteľné zdroje energií. Všetky tieto prístupy sú skvelým príkladom uzavretého cyklu obehového hospodárstva a prístupu k obnove a ochrane životného prostredia. Majiteľky tohto podniku teda zamestnávajú ľudí so znevýhodnením, využívajú slnečnú energiu, čím si vytvorili úplnú energetickú nezávislosť, suroviny kupujú výhradne z lokálnych zdrojov a nevytvárajú žiaden odpad. V rámci uzatvoreného kruhu nespotrebované kuchynské odpady priamo v ten deň spotrebovávajú v prírodnej recyklačnej linke- chov hydiny. Všetko podľa zásad Európskej Zelenej Dohody- z farmy na stôl a zo stola do pôdy.

Na stretnutí partnerov boli prediskutované zadania vo všetkých aktivitách projektu. Konzorcium sa v rámci projektu zhodlo na vytvorení zážitkového vzdelávania, na spojení vzdelávacej brožúrky, praktickej ukážky a gamifikácie prostredníctvom využívania umelej inteligencie AI a digitalizácie. Cieľom je nastaviť metodiku, ako sa učiť a učiť iných, uplatňovanie zrozumiteľných vzdelávacích nástrojov, prístupných i pre skupinu s najnižším vzdelaním, napríklad využívaním digitalizácie vzdelávacieho materiálu do mobilov. Rozhodujúce je vytvorenie dôvery medzi lektormi, metodikmi a vzdelávajúcimi sa na používaní jednoduchého jazyka, ktorému rozumie každý. Nie je dôležité, koľkými jazykmi hovoríš, ale koľko ľudí ti rozumie. Pre udržateľnosť vzdelávania sociálnych podnikov partneri navrhli do budúcnosti využívať gamifikované nástroje vzdelávania a prostriedky umelej inteligencie AI.

Posledný deň stretnutia sme hľadali odpoveď na obsahovú náplň sociálnych podnikov v kontexte obehového hospodárstva pri uplatňovaní Fondu na spravodlivú transformáciu, pod ktorý spadá i oblasť Konín. Navštívili sme najprv jednu z najväčších lignitových elektrární, ktorá v rámci FST končí svoju prevádzku týmto rokom a spustila prípravu k prechodu na udržateľnejšie zdroje energie- syntetický plyn, biorafinéria. Dozvedeli sme sa, že elektráreň postupne prechádza a nadväzuje na fungovanie siete veterných elektrární, už existujúcej elektrárne na biomasu a slnečnej elektrárne. Tento prechod je plynulý, bez akýchkoľvek výpadkov a narušenia bilancie potrieb zásobovania regiónu energiou. Do roku 2040 je jej cieľom prejsť na úplnú energetickú neutrálnosť regiónu.

Návšteva elektrárne nám umožnila úžasný výhľad na celé územie bývalej ťažby lignitu z jej strechy vo výške 110 metrov. Zatvorené lignitové uhoľné bane povrchovej ťažby prestali fungovať v roku 2021. Dnes, vďaka podpore FST a nášho poľského partnera Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (Združenie pre sociálne družstvá ) v rámci projektu Wielkopolski Ósrodek Ekonomii Spolecznej WOES ( Veľkopoľské Centrum pre Sociálnu Ekonomiku) sa realizuje projekt obnovy a rekultivácie územia na rekreačné účely a zážitkové vzdelávanie. Týmto príkladom sa postupne takto uzatvárajú všetky povrchové lignitové bane v Poľsku a uhlie, ako vyčerpateľný zdroj energie, nahradia udržateľnejšie zdroje- slnko, vietor, biomasa..