Circular DigiBuild – Pokrok v stavebnom sektore prostredníctvom digitálnych inovácií systémovým riešením obehového hospodárstva.

10.06.2024

autor:  Ing. Ján Plesník 

Národná recyklačná agentúra Slovensko (NARA-SK) sa dňa 31.05.2024 stala prostredníctvom Slovak Business Agency (SBA) významným STAKEHOLDEROM projektu Interreg Circular DigiBuild.

Projekt realizuje konzorcium, ktoré sa skladá z 18 projektových partnerov a 20 strategických asociovaných partnerov z 13 krajín v dunajskom regióne. Spájajú sa v ňom verejné a súkromné organizácie, malé a stredné podniky, neziskové organizácie a vzdelávacie inštitúcie.

Viac o projektu TU.

Otázky pre NARA-SK

  • Aké sú podľa Vás najväčšie výhody pri implementácii a) princípov obehového hospodárstva a b) digitálnych technológií do stavebného priemyslu? Vnímate v tomto smere na Slovensku nejaké prekážky?

a) Obehové hospodárstvo je systémové riešenie s nasledovnými princípmi:

Produkty sa vytvárajú kolaboráciou všetkých aktérov modelu QUADRUPLE HELIX s cieľom ekologickej stability krajiny a ekonomickej udržateľnosti rozvoja regiónu s dopadom na sociálne spravodlivé pracovné a obývateľné prostredie modelu inovácie QUINTUPLE HELIX.

Model inovácie QUADRUPLE HELIX je založený na činnosti štyroch aktéroch v inovačnom systéme: veda, výskum a vzdelávanie, verejná správa, podnikateľská činnosť a občianska spoločnosť. Tá je zároveň významnou súčasťou integrácie inovačných aktivít systémového riešenia pri rozvoji regiónov.

Model inovácie QUINTUPLE HELIX tvorby prostredia vytvára kvalitné, konkurencie schopné, sociálne zodpovedné podnikateľské prostredie úzkej spolupráce s regionálnou samosprávou, akademickou sférou a výskumom aplikovaným v praxi a znalostnou verejnosťou uplatňovaním kolaboratívnej ekonomiky založenej na vedomostiach.

Kolaborácia predstavuje stanovenie spoločného cieľa udržateľného rastu dosahovaného spoluprácou, vzájomnou pomocou a spoločnou zodpovednosťou všetkých aktérov podľa modelu QUADRUPLE HELIX.

b) Digitálne technológie prinášajú internalizáciu environmentálnych externalít na komplexnom vykazovaní environmentálnych, ekonomických a sociálnych výsledkov na hodnotovom princípe.

Príklad EXTERNALITY

Environmentálna štúdia je odborné posúdenie vplyvu plánovaného projektu výstavby alebo krajinnej úpravy na okolité prostredie a súčasne stanovenie dopadov blízkeho okolia na vlastnú stavbu projektu. Cieľom je preukázať merateľné výstupy predpokladaného správania sa zámeru v krajine, ktoré poskytnú multikriteriálne hodnotenie projektu pre výsledný schvaľovací proces.

Príklad INTERNALITY

Za zmienku stojí digitálne zdieľanie dát počas výstavby aj následnej správy nehnuteľnosti, ktoré má kľúčovú funkciu v úspešnej digitalizácii, a pritom sa ľahko zavádza do praxe. Tento proces totiž nevyžaduje rozsiahle technologické znalosti a môže byť zavedený prostredníctvom dostupných cloudových platforiem a nástrojov pre správu dát.

Prekážky na Slovensku?

Výber formy spolupráce:

· KOOPERACIA je typický ekonomický model spolupráce, založený na majetkových podieloch. Vo väčšine prípadov sa jedná o spoluprácu dvoch, alebo viacerých aktérov prevažne na ekonomických ukazovateľoch. Tento typ spolupráce neprináša udržateľné riešenia. Spolupráca za zväčša nezakladá na vyrovnanosti troch ukazovateľov udržateľného rozvoja – environmentálne, ekonomicky a sociálne. Aktéri spolupracujú len do boby, kedy aspoň jeden z aktérov má ekonomický prínos. Neúspech spolupráce sú pripísané na vrub konkurencie. Pre integrované zámery rozvoja regiónov nevhodný typ spolupráce.

· KOLABORÁCIA je čoraz viac uplatňovaný typ spolupráce podľa modelu QUADRUPLE HELIX. Obsahovú náplň 17 cieľov udržateľného rozvoja podľa AGENDY 2030 zabezpečuje REGIONÁLNE CENTRUM OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA – RCOH. Sieťovanie aktérov pre kolaboráciu vytvára KLASTER. Hospodárske činnosti pre tvorbu celospoločenských hodnôt sa realizuje cez DRUŽSTVO. Tento model je vhodný typ spolupráce pre integrovaný rozvoj v regionálnej samospráve.

  • Ako by sme mohli posilniť spoluprácu zainteresovaných strán v uvedených témach naprieč dunajským regiónom?

Pojmy QUADRUPLE a QUINTUPLE HELIX sa prijali v predchádzajúcich obdobiach spolupráce krajín v podunajskej oblasti. Ak sa teda naďalej bude využívať tento model inovácie založenej na vzdelaní, teda vzájomná spolupráca a pomoc pre spoločný cieľ udržateľného životného prostredia, pričom bude dodržaná spoločná zodpovednosť ekonomicky udržateľných zámerov s vyhodnotením dopadov na sociálne spravodlivé pracovné a obývateľné prostredie, potom implementácie všetkých výstupov partnerov Dunajského regiónu budú súčasnú spoluprácu len posilňovať.

Regionálne centrá obehového hospodárstva RCOH sú vytvárané v prirodzených hospodárskych regiónoch. Umožňujú postupné plnenie cieľov udržateľného rozvoja v regióne podľa AGENDY 2030. Zároveň RCOH vytvárajú priestor pre systémový prechod na obehové hospodárstvo spájaním aktérov spolupráce v KLASTROCH a hospodárskych modeloch tvorby spoločenských hodnôt v DRUŽSTVÁCH.