Envirocentrum Martin - Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

23.04.2024

Autor: Ing. Ján Plesník 

"Našou snahou bude prepojiť širšie okolie Martina, Turca a Žilinského kraja. Chceme, aby do Envirocentra chodilo viac ľudí, ktorých by sme chceli upozorniť na témy adaptácie na zmenu klímy. Otvorením Envirocentra práce na ňom nekončia. Ďalej ho plánujeme dovybaviť a rozšíriť tak, aby výučba v ňom bola zážitkom. Areál s oddychovou zónou a zvieratami by mohol doplniť a prepojiť napríklad náučný chodník. Na všetky ďalšie aktivity najprv však musíme zohnať financie, či už prostredníctvom ďalších projektov alebo sponzorských príspevkov," vyjadril sa primátor mesta Martin Ján Danko.

Aktivity a činnosti Envirocentra v rozsahu ako je environmentálna výchova pre mesto Martin zabezpečuje OZ CEV Turiec už 8 rokov.

"Zmena klímy a negatívny vývoj životného prostredia sa týka nielen obyvateľov Martina, ale aj celej populácie a považuje sa za jednu z najväčších výziev 21. storočia. Preto je nevyhnutné, aby aj obyvatelia ako jednotlivci či skupiny participovali na ochrane životného prostredia a tiež ochrane vody," skonštatoval Miroslav Hamar, referent pre komunikáciu, médiá a vzťahy s verejnosťou mestského úradu Martin.

Dňa 23.04.2024 v rámci EVVO prezentovala Národná recyklačná agentúra Slovensko tému: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy formou zážitkového vzdelávania.

Obsahová náplň témy:

Tvorba integrovaných projektových zámerov.

  • Status QUO – východiskový stav územia.
  • Návrhový stav po realizácii zámeru.

3 H - základ správneho postupu pre návrh zelenej infraštruktúry.

  • Detailné hodnotenie odtokových pomerov

Environmentálne hodnotenie dopadov zámerov na krajinu a obyvateľov

  • posudzovania environmentálnych vplyvov:

klíma - biodiverzita - voda - vzduch - energie – hodnota

Udržateľnosť v stavebníctve – prvky zelenej infraštruktúry

  • ekologické a ekonomické stavebné riešenia

Viac v prílohe.


NARA-SK 2024_Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy_c 

NARA-SK_Rozhodovanie o území_2024_c