Environmentálne posúdenie vplyvov stavby na krajinu a obyvateľov - ciele, proces a aplikácie

02.03.2023

Autor: Ing. Ján Plesník

Štvrtý ročník Festivalu architektúry ponúkol návštevníkom autentickú prehliadku technológií budúcnosti stavebníctva i ukážok modulárnych stavieb na bývanie či glamping.

NARA-SK priniesla model, ako prepojiť EVVO - environmentálne vzdelávanie, výchovu a osvetu do praxe.

Príkladom je stanovenie merateľných ukazovateľov Environmentálneho hodnotenia dopadov stavieb na krajinu a obyvateľov metodikou GREENPASS®, ktorá vznikla na základe európskych i medzinárodných výskumných projektov s univerzitami z Viedne (BOKU), Kasslu, Mainzu (JGU), Bonnu, Grazu (TU) a celého radu inštitúcií zaoberajúcich sa urbanizmom a zelenou infraštruktúrou. Vývoj vlastnej metodiky a programu začal vznikať od roku 2011. Od roku 2017 sa stal finálnym komplementarnym produktom k existujúcim certifikáciám vlastných stavieb, ako napr. BREEAM, LEED.

GREENPASS® je jednou z pokročilých systémových variant environmentálnych štúdií. Environmentálna štúdia je odborné posúdenie vplyvu plánovaného projektu výstavby alebo krajinnej úpravy na okolité prostredie a súčasne stanovenie dopadov blízkeho okolia na vlastnú stavbu projektu.

Cieľom je preukázať merateľné výstupy predpokladaného správania zámeru v krajine, ktoré poskytnú multikriteriálne hodnotenie projektu pre výsledný schvaľovací proces a návrh odporúčania riešení na optimalizáciu návrhu tak, aby bolo možné predísť negatívnym vplyvom a zároveň vytvorili kvalitné podmienky pre plánovaný projekt.

Vo Viedni je metodika GREENPASS® referenčným posúdením pri schvaľovaní projektu viedenskou municipalitou.

Odporúčané riešenia stanovených merateľných ukazovateľov aplikuje v praxi podnik obehového hospodárstva POH s.r.o., "registrovaný sociálny podnik" uplatňovaním prvkov zelenej infraštruktúry na prístupe obehového hospodárstva overené aplikovaným výskumom na našich univerzitách. POH s.r.o., "registrovaný sociálny podnik" je verejnoprospešný podnik v oblasti ochrany životného prostredia, vzdelávania a výchovy, podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Uvedeným modelom spolupráce sa tak uplatňuje Environmentálny, Ekonomický a Sociálny prístup k tvorbe integrovaných environmentálne zodpovedných projektov voči krajine, ekonomicky udržateľných pre spoločnosť so sociálnym dopadom na obyvateľov.